• OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING

  Het bestuur roept de leden bijeen voor een Algemene Ledenvergadering op maandag 8 juli om 20.00 uur op onze clublocatie, conform artikel 15 lid 2 van de statuten. 

  AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement.
      Voorgestelde nieuwe tekst wordt later op de website geplaatst
  4. Goedkeuring begroting seizoen 2019-2020, inclusief contributies
  5. Voortgang implementatie nieuwe organisatiestructuur FC Weesp.
      Toelichting door Laura Koopmans
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

  Aangezien artikel 23 lid 3 van het Huishoudelijk reglement bepaalt dat een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen behoeft in een algemene vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is en dit zeker niet het geval zal zijn, zal na sluiting van de vergadering aansluitend een nieuwe algemene vergadering gehouden worden. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan vervolgens met een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen genomen worden.