•  

  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering maandag 4 maart 2019

  Het bestuur van FC Weesp nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 4 maart a.s., aanvang 20.00 uur in de kantine van FC Weesp. Jeugdleden kunnen vertegenwoordigd worden door hun ouders. 

  Agenda:

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Vaststelling verslag ALV dd 23 april 2018

  4. - Jaarrekening seizoen 2017-2018 en balans 30 juni 2018
   - Begroting 2018-2019
   - Stand van zaken seizoen 2019-2020

  1. Bestuur- en beleidszaken
   o.a. nieuwe organisatiestructuur

  2. Rondvraag

  3. Sluiting

   Gedrukte kopieën van de jaarcijfers zijn verkrijgbaarin de infokamer.

   
  Beste FC Weespers ,

  Vanwege de vakanties en het kleinere programma deze weken, sturen wij het jaarverslag en de financieele verantwoording, plus begroting, plus een verslag van de Technische commissie liever/graag per e-mail
  Graag tot maandag 4 maart
  Het bestuur.
  Jaarverslag 2017-2018 
  1. Inleiding  
  2. Bestuur en vereniging
  3. VOG-Beleid 
  4. Financiën 
  5. Voetbalzaken

  1. Inleiding

  In december van het vorig jaar meldde het bestuur u dat, anders dan statutair verplicht is, de jaarlijkse ledenvergadering verdaagd werd naar maart 2019. De reden was dat een enthousiaste groep mensen binnen de vereniging samen met het bestuur brainstormde hoe onze club nu en in de toekomst een aantrekkelijke vereniging kon zijn en blijven. Op dat moment was nog niet geheel duidelijk of het resultaat van de sessies ook vruchten zou afwerpen. Nu, in februari, kan ik constateren dat de bijeenkomsten onder de bezielende leiding van Laura Koopmans, een optimaal resultaat hebben opgeleverd. Een belangrijk onderdeel van de ledenvergadering zal zijn het met de leden delen van de ideeën over vormgeving van de cluborganisatie, waarbij verantwoordelijkheden en budgetten zo laag mogelijk binnen de vereniging gelegd worden, hoe om te gaan met het verplicht vervullen van diensten en contributiebeleid in het kader van selectie- en niet selectieteams. Ik durf te stellen dat het binnen de club bruist van mooie ideeën. Een ander aandachtspunt voor de komende tijd is de groei van Weesp door de nieuwbouw van Weespersluis. Potentiële leden zullen zich daar vestigen. Recent werd bekend, dat er de komende jaren een groot tekort aan buitenschoolse opvang zal ontstaan. Uitbreiding van de nu al bij ons gevestigde BSO biedt extra mogelijkheden. Enerzijds zijn de inkomsten niet te versmaden, anderzijds leren de kinderen FC Weesp al vroeg kennen. Ik hoop dat het overleg met de BSO op korte termijn tot een goed resultaat zal leiden. Tenslotte is van belang, dat vóór het ingaan van de zomerstop het Bestuur aan de leden de begroting voor het seizoen 2019-2020 ter goedkeuring zal voorleggen. Naar verwachting zal hiertoe eind juni 2019 een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Bart Horseling Voorzitter.

  2 Bestuur en vereniging

  2.1 Samenstelling bestuur Gedurende het seizoen 2017-2018 was het bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter: Bart Horseling Secretaris: vacature Penningmeester: Peter de Keyzer Voetbalzaken senioren: Oscar Phielix Voetbalzaken jeugd: Ben Schilder Algemene zaken: Koos Kappert 2.2 Ontwikkeling bestuur en commissies In een tijd waarin mensen steeds minder bereid blijken te zijn om naast carrière en gezin ook nog tijd in een vereniging te investeren, is het invullen van vacatures een fors probleem. Aan het eind van het afgelopen seizoen moest ook Peter de Keyzer zijn bestuursfunctie neerleggen vanwege onverenigbaarheid met zijn werkkring. Als klap op de vuurpijl meldde Ben Schilder tegen het eind van het jaar dat zijn gewijzigde werkomstandigheden maakten dat hij zijn bestuurstaak niet meer kon vervullen. Met "kunst en vliegwerk" en helpende handen uit met name de Technische Commissie is het schip drijvende gehouden. De hoop is gevestigd op de resultaten van de discussies tijdens de ledenvergadering over de toekomstige organisatie van de club. Mocht hiervoor groen licht gegeven worden, dan kan vervolgens gericht gezocht worden naar de invulling van vacatures. 

  3. VOG-beleid 
  FC Weesp wil naast een sportieve ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) te maken hebben. Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC NSF gestimuleerd. Eind december 2018 zijn alle medewerkers betrokken bij het jeugdvoetbal benaderd met het verzoek de VOG aan te vragen. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke personen tot nu toe nog geen VOG hebben. Deze zullen vervolgens individueel benaderd worden.


  4. Financiën 
  In deze paragraaf geven wij u inzage in de financiële ontwikkeling van FC Weesp.
   
  Baten                                Begroting                Realisatie         Begroting
           
  seizoen 2017/18      seizoen 2017/18         seizoen 2018/19
  contributie € 140.000 € 134.808 € 132.000  
  kantine € 60.000 € 57.920 € 55.000  
  sponsering € 32.000 € 37.469 € 33.000  
  akties € 6.000 € 5.276 € 5.500  
  overig/verhuur € 22.500 € 22.856 € 23.000  
    € 260.500 € 258.329 € 248.500  
           
  Lasten                               Begroting                Realisatie         Begroting
  seizoen 2017/18      seizoen 2017/18         seizoen 2018/19
  personeelskosten        
  huisvestingskosten € 79.000 € 76.490 € 70.500  
  bureaukosten € 34.000 € 38.649 € 39.000  
  accomodatie/velden € 9.000 € 10.561 € 9.000  
  wedstrijdkosten € 90.000 € 85.200 € 85.000  
  bestuur/comm                    € 42.500 € 34.094 € 33.000  
  Afschrijvingen/diversen € 12.500 € 10.119 € 9.500  
    € 2.500 € 2.032 € 2.500  
           
    € 269.500 € 257.145 € 251.000  
    Resultaat      
    -€ 9,000.000 € 1,184.00 -€ 2,500.000  

  Specificaties Financieel overzicht seizoen 2017/18
   
   
  Inkomsten:
   
   
  Contributie                €       134.808        Ontvangen contributie   € 134.808
   
   
  Kantine                     €         57.920        Kantine-verkopen      €   96.516
                                                                 Inkopen kantine        €  -49.466       
                                                                 Correctie inkopen EG €    7.000
                                                                 Bonus inkopen          €      3.870
   
   
  Sponsoring                         €         37.470  WIJ-sponsoring   €  8.260
                                                                    Reclameborden   €   3.659
                                                                    Scorebord           €    3.000
                                                                     Kleedkamer        €      300
  Specificaties Financieel overzicht seizoen 2017/18 
   
  Inkomsten: 
   
  Contributie                        €       134.808        Ontvangen contributie  € 134.808 
   
  Kantine                               €         57.920     Kantine-verkopen     €   96.516
  Inkopen kantine                                    €  -49.466
  Correctie inkopen EG                           €      7.000
  Bonus inkopen                                      €      3.870
   
   
  Sponsoring                         €         37.470        WIJ-sponsoring                                     €      8.260
  Reclameborden                                    €      3.659
  Scorebord                                             €      3.000
  Kleedkamer                                           €         300
  Website                                                 €         560
  Balsponsoring                                       €       2.104
  Teamsponsoring                                    €      6.725
  Kledingsponsoring                                 €      1.966
  Overige sponsoring                               €       6.396
  Sponsoring kledingleverancier               €      4.500
      
  Acties                                   €           5.276        
  Toto/lotto                                                €         775
  Oud papier                                             €         288
  Grote Clubactie                                     €        3.600
  Overige acties                                       €          613
   
   
  Overig/verhuur                        €         22.855        
  Verhuur kantine/accommodatie       €   17.000
  Verhuur overig                                 €      4.235
  Interest/betalingsverschillen            €         22
  Overige opbrengsten                       €      1.598

  Totaal inkomsten               €        258.329
   
  Uitgaven: 
   
  Personeelskosten             €         76.490        
  Trainers senioren                             €   25.473
  Trainers jeugd (ASA)                        €   20.004
  Vrijwilligersvergoeding senioren       €      4.045
  Vrijwilligersvergoeding jeugd            €      7.545
  Vrijwilligersvergoeding overig           €      6.333
  Overige kosten vrijwilligers               €         377
  Opleidingskosten                              €      3.730
  Vrijwilligers kantine                          €       4.206
  Inhuur personeel uitzendbureau       €      4.777
   
   
  Huisvestingskosten                  €         38.649        
  Huur gebouw                                    €     30.000
  PWN                                                  €      1.588
  Waterschapskosten                           €         914
  Verzekering (incl. inboedel)               €      1.347
  Klein onderhoud pand                       €         624
  Schoonmaakartikelen                        €      2.253
  Overige (m.n. afvalkosten)                 €      1.923
   
   
  Bureaukosten                    €         10.561        
  Kantoorbehoeften                €          54
  portokosten                          €          31
  Telefoon-/internetkosten      €        1.828
  Automatiseringskoste          €          503
  Kopieerkosten                      €          251
  Sportlink                               €       2.761
  Fox                                       €       1.188
  Overige abonnement            €      1.156

  Bankkosten                             €      2.386
  Overige kleine bureaukosten  €         403
   
   
  Accommodatie/velden    €         85.200        
  Gebruikersvergoeding velden  €   85.200
   
   
  Wedstrijdkosten               €         34.094        
  Spelmaterialen                         €         507
  Kledingkosten                           €      7.963
  Medische kosten                       €      1.061
  Toernooien                                €      2.022
  KNVB                                        €     22.282
  Overige wedstrijdkosten            €     -2.241
  Zondagselectie                          €      2.200
  Zaterdagselectie                        €         300
   
   
  Bestuur/commissies         €         10.119        
  Bestuurskosten                       €      2.257
  Correctie inkoop consumpties €      7.000
  Jeugdcommissie                      €         717
  Overige commissies                 €         145
   
   
  Afschrijving/diversen       €           2.032        
  Afschrijving inventaris              €      1.814
  Overige kleine kosten              €         218
   
   
  Totaal uitgaven                 €       257.145
   
   
  Resultaat seizoen
  2017/18                              €           1.184
   
  Balans per 30 juni 2018 
   
  Balans per 30 juni 2018          
             
    30/6/2018 pasiva   30/6/2017 30/6/2018
             
  Inventaris                        3.381 € eigen vermogen   € 46.509 € 46.509
  voorraad kantine 2.000 € reserveringen   € 56.408 € 56.408
  voorraad kleding 5.110 € nog te betalen vooruitontv.   € 52.808 € 47.128
  vorderingen/vooruitbet. 15.546 € resultaat 2017/18      
  liquide middelen 125.192 €       € 1.184
             
  totaal activa € 151.729   € 155.725 € 151.729 € 151.229
             
  FC Weesp is in het verenigingsjaar met een fiscaal boekenonderzoek geconfronteerd waarvoor op dit moment nog bezwaarprocedures lopen i.v.m. de stellingname van de Belastingdienst ten aanzien van met name de vrijwilligersvergoedingen. De uitslagen hiervan zijn ten tijde van deze vergadering nog niet bekend.
   
  4.2 Toelichting Resultaatrekening 2017-2018
  FC Weesp is in het verenigingsjaar met een fiscaal boekenonderzoek
  geconfronteerd waarvoor op dit moment nog bezwaarprocedures lopen i.v.m. de stellingname van de Belastingdienst ten aanzien van met name de vrijwilligersvergoedingen. De uitslagen hiervan zijn ten tijde van deze vergadering nog niet bekend.
   
  4.3 Kantine
  De terugloop van de kantine-omzet heeft zich gelukkig niet verder doorgezet.
  Zoals al bij de vorige ALV geschetst heeft de vereniging aanzienlijk in de buidel moeten tasten om de kantinebezetting op een aanvaardbaar peil te houden. Met de nieuwe kantine-manager Nol van Wees worden stappen gemaakt om een duidelijke structuur neer te zetten. Daarnaast zal verder aandacht gevraagd worden om de kantine gezelliger te maken.
   
   
  Specificatie kantine:           €  57.920
  Kantine-verkopen               €   96.516
  Inkopen kantine                  €  -49.466
  Correctie inkopen EG         €     7.000
  Bonus inkopen                    €     3.870
   
   
  4.4 Sponsoring
  De sponsorcommissie heeft het afgelopen seizoen enkele malen succes gehad
  met het scoren van enkele sponsoren. Door het scoren van enkele éénmalige
  sponsoren heeft de sponsorcommissie een prachtig resultaat geboekt. De uitgesproken uitdaging in de vorige ALV, het realiseren van een 2e sponsorbord, is m.n. door persoonlijke omstandigheden niet gerealiseerd. De al jaren geuite wens m.b.t. ondersteuning wordt essentieel voor de toekomst.
   
   
  4.5 Verhuur
  FC Weesp heeft (meer) jarige afspraken voor de verhuur van de
  kantine/accommodatie aan het Vechtstede College en Kinderopvang BSO.
   
   
  4.6 Personele kosten
  De totale personeelskosten bedragen voor het seizoen 2017/18 € 76.491.
  Zoals toegezegd de specificatie:
   
   
  Senioren                    €  29.518
  Jeugd                         €  31.279
  Algemeen                  €    6.710
  Kantine                      €    8.983
   
   
  4.7 Wedstrijdkosten
  De wedstrijdkosten zijn lager door de bijdrage van een derde t.b.v. € 3.570 met
  betrekking tot de aanschaf van materialen (ballen).
   
  4.8 Begroting 2018-2019
  Gelet op de financiële verantwoording voor het seizoen 2017/18 is het Bestuur
  van mening dat de eerder aan u gepresenteerde begroting met een nihil resultaat enige aanpassingen behoeft, enerzijds enkele verschuivingen in bedragen en de vermelding dat FC Weesp door wijziging van fiscale regelgeving per 1 januari 2019 omtrent het gelegenheid geven tot sportbeoefening geconfronteerd zal worden met een extra btw-kostenpost. Dit bedrag is voor het lopende seizoen nog te overzien maar in de seizoenen 2019/20 e.v. zal deze substantieel hoger zijn.
  Zoals aangegeven bij de inleiding zal het Bestuur vóór het zomerreces een begroting voor de seizoenen 2019/20 e.v. jaren presenteren waarbij ten aanzien van de onzekere factoren als o.a. de financiële consequenties met betrekking tot de nieuwe huurovereenkomst met de Gemeente Weesp en de volle omvang van de btw-consequenties nader uitgewerkt zullen zijn.
  Tot slot wil het Bestuur de vergadering vragen akkoord te gaan om de financiële gevolgen naar aanleiding van het fiscale boekenonderzoek waarvan de omvang op dit moment nog niet volledig vaststaat maar welke voorlopig bepaald is op € 20.000 ten laste van de reserveringen te boeken.
  5.1 Voetbalzaken.
  Algemeen In 2014 is besloten niet meer traditioneel per team terug te blikken, maar alleen wetenswaardigheden te beschrijven en dan ook nog meer toekomstgericht.

  5.2 Veldvoetbal zaterdag 
  Dit seizoen begon goed voor de zaterdag 1. De eerste helft van het seizoen zaten zij de latere kampioen Laren'99 steeds op de hielen en in de 2e seizoenshelft werd ook de nacompetitie gehaald, maar helaas werd op 2 juni de eerste wedstrijd in de nacompetitie om promotie naar de derde klasse met 0-7 verloren van Bunnik'73. Hiermee was zaterdag 1 dus uitgeschakeld voor promotie. Onze hoofdtrainer René van Vark van Zaterdag 1 (en Zondag 1) heeft aangegeven aan het einde van het seizoen te willen stoppen bij FC Weesp en dat betekent dat we voor de zaterdag 1 op zoek zijn naar een nieuwe hoofdtrainer. René heeft vele jaren succesvol bij FC Weesp als trainer gewerkt in diverse functies en wij danken hem voor de goede en fijne samenwerking. Met ingang van het seizoen 2019-2020 spelen we hopelijk weer met 2 seniorenteams op de zaterdag, als het JO-19 zaterdag door gaat schuiven naar de senioren. Het samenwerkingsverband met SC Muiden voor de veteranen 35+ en veteranen 45+ verloopt naar wens. Nu voor het vijfde jaar. Besloten is om komend seizoen de thuiswedstrijden van de veteranen bij SC Muiden te laten plaatsvinden. Het grote voordeel van het samenwerkingsverband is dat het leeftijdsverschil per team nu beperkt(er) is. De jongere veteranen spelen in het team 35+, de oudere in veteranen in 45+. Dit komt het spelplezier van allen ten goede.

  5.3 Veldvoetbal zondag 
  Bij de zondagselectie was Mario Rijnsburger zijn laatste seizoen ingegaan. Hij is aan het einde van het seizoen opgevolgd door René van Vark, die naast de zaterdag 1, dan dus ook de zondag 1 onder zijn hoede heeft. Op eigen kracht, en met een beetje geluk op de andere velden, heeft FC Weesp zich op de slotdag veilig gespeeld in de zondag tweede klasse B. De vertrekkende trainer Mario Rijnsburger kreeg door de 5-3 zege op Hooglanderveen en het lijfsbehoud het afscheid dat hij verdiende na vier jaar als hoofdtrainer. De ontlading na afloop was groot. Net als vorig jaar was FC Weesp afhankelijk van andere resultaten en duurde het minutenlang na het laatste fluitsignaal dat deze bekend waren. Toen ging het om het kampioenschap in de derde klasse C ?? op de slotdag ging Weesp concurrent Bloemendaal voorbij ?? en nu was handhaving het doel. Zelf winnen van Hooglanderveen was de opdracht, daarna kon er pas gekeken worden naar DCG en PVCV. Maykel Tak volgt de vertrekkende René van Vark na dit seizoen op als trainer van zondag 1. Tak is momenteel Hoofd Jeugdopleiding bij Saestum, waar hij tussen 2015 en 2018 ook hoofdtrainer was. De 7 tegen 7 (35+) competitie op zondag op een half veld verloopt naar tevredenheid. Zeker als je iets ouder wordt en 2x 45 minuten voetballen erg lang wordt en het veld erg groot is, is dit een prima alternatief om toch als voetballer actief te blijven. Ook dit seizoen hebben we een damesteam in de competitie kunnen behouden. Omdat de trainer van Vrouwen 1 volgend jaar een Zondag 3 gaat trainen, zocht FC Weesp een nieuwe trainer voor Vrouwen 1 en dit werd Loek Holvast, met zijn komst bleef het enthousiasme en perspectief met voldoende speelsters voor het nieuwe seizoen met ook gelukkig veel doorkomende talentvolle jeugd speelsters. De dames presteerde weer naar behoren, maar helaas verliep de 2e seizoenshelft wat minder dan de 1e . Pagina 13 van 13

  5.4 Veldvoetbal vrijdagavond 
  Wederom heeft het 35+ veteranenteam in het najaar en in het voorjaar een kleine competitie speelt op een half veld (7 tegen 7). Dit bevalt goed en ook in seizoen 2018-2019 zijn de vrijdagavondveteranen actief.

  5.5 Zaalvoetbal 
  Het eerste zaalvoetbalteam van FC Weesp is voor de tweede keer op rij kampioen geworden en promoveert nu naar de hoofdklasse. Na de titel in de tweede klasse in het vorig seizoen, werd maandag 16 april de titel in de eerste klasse veiliggesteld. FC Weesp was lange tijd de gedoodverfde kampioen, want in de eerste 17 wedstrijden werd slechts één keer gelijk gespeeld. Twee nederlagen op rij leken vervolgens een eind te maken aan de kampioensaspiraties. Maar een nederlaag van concurrent Os Lusitanos bracht de Weespers weer in pole position. Dat werd niet meer uit handen gegeven..
   
   

   

  Jeugdzaken 

  1. De Balans 

  Het feit dat dit verslag over seizoen 2017-2018 pas in februari 2019 geschreven wordt en erop dit moment helaas geen bestuurslid jeugdzaken meer is, zegt ook veel over de balans van het seizoen. Het verslag is daarom ook deels een kopie van seizoen 2016-2017 geworden.  

  Met een relatief kleine groep betrokken vrijwilligers slaagden we ook dit seizoen redelijk goed te laten verlopen. Dat voelt niet altijd als goed. We hebben te maken met onze eigen ambities: we zien en voelen ‘waar het beter kan’ en soms ook gewoon ‘beter moet’. Wat niet altijd stimuleert is het toenemend consumentisme: "ik betaal contributie, vereniging regel het allemaal maar". Dat laatste gaat vaak gepaard met hoge eisen aan anderen stellen en soms ook een minder respectvolle bejegening als daaraan niet wordt voldaan. Dat zorgt soms voor druk, stress en teleurstelling: in tijd, maar ook in ‘geestelijk belasting’. Desondanks weten we met elkaar ?? soms met kunst en vliegwerk ??  de organisatorische eindjes aan elkaar te knopen en gaat het meeste goed. Op de mensen die dat altijd maar weer weten op te brengen, sterker nog dat leuk blijven vinden zijn we ontzettend trots. Dat proberen we ook uit te drukken, hoewel ook daar niet altijd voldoende tijd/aandacht voor is... Dat gezegd hebbende: de grootste voldoening blijft toch ons mooie complex oplopen en dan jeugd met veel plezier te zien trainen of spelen. 

  1. Waar worden we blij van? 

  Veel dingen die ook de voorgaande jaren een bron heel veel plezier waren, waren dat afgelopen seizoen weer: 

  • Alle ouders en andere betrokkenen die als vrijwilligers meehelpen om het (jeugd)voetbal bij FC Weesp mogelijk te maken. Geen van onderstaande zaken zou zonder hen (jullie!) mogelijk zijn 

  • Grote clubactie (mooi dat de jeugdleden zich inzetten voor FC Weesp) 

  • Sinterklaasfeest (zoals het hoort: ontzettend leuk voor kinderen) 

  • Schoolvoetbal (twee toernooidagen met ruim 700 deelnemers) 

  • Ouder-Kind dag (fantastische afsluiting van het seizoen) 

  • Oliebollentoernooi (lekker bij FC Weesp, ondanks de stormachtige wind) 

  • Nieuwe leden (die kunnen we goed gebruiken, van alle leeftijden, zowel jongens als meisjes) 

  • Alle sponsoren (zoals de WIJ sponsoren)  

  Speciale vermelding is dat er dit seizoen weer een sterke Technische Commissie is opgestart. De groep heeft op vele gebieden ondersteuning gegeven en wil FC Weesp komende jaren structureel beter maken, met zowel aandacht voor de selectieteams als voor de basisteams (en hun staf)

  1. Waar zijn we nog niet (helemaal) tevreden over? 

  In het kort komt het erop neer: veel willen, soms moeten en niet altijd alles kunnen.  

  • Bij sommige teams lukte het moeilijk of duurde het lang ‘de bemensing’ rond te krijgen. In het begin van het seizoen waren er maar liefst 12 team nog niet op orde en gelukkig is uiteindelijk redelijk opgelost. 

  • Sommige teams voerden wat te nadrukkelijk een eigen speel-, wissel en selectiebeleid. Het FC Weesp beleid is mogelijk (nog) niet duidelijk genoeg voor de controle/correctie daarvan zijn mensen nodig?? 

  • De afhandeling en follow up bij incidenten rondom wedstrijden laat nog te wensen over. Elk incident is er één teveel.  

  • Discipline in omgang met materiaal en kleding blijft een punt van grote zorg 

  • Het team jeugdcoördinatoren is getalsmatig onderbezet (zij het met gelukkig wel nieuwe aanwas) 

  • Ajax heeft de samenwerkingsovereenkomst met FC Weesp helaas opgezegd. In eerste instantie werd na een gesprek met de TC de intentie uitgesproken om met elkaar de samenwerking te vervolgen. Later volgde de conclusie dat "dat de behoeften en/of mogelijkheden van FC Weesp niet langer aansluiten bij de wensen en verwachtingen van Ajax over het partnerschap."  

  • Het relatief grote aantal jeugdleden dat dit seizoen heeft opgezegd. Weliswaar met verschillende redenen, toch is het een trend die snel doorbroken dient te worden. 

   

  Dieptepunt van het seizoen was het ernstige wangedrag wat een jeugdleider/-trainer tijdens en na een thuiswedstrijd vertoonde tegenover de scheidsrechter en tegenstander. Het bestuur heeft strenge maatregelen moeten treffen, onder andere het voor twee jaar schorsen van betrokkene. Ook de KNVB heeft een lange schorsing opgelegd.   Op initiatief van o.a. de geschorste trainer/leider heeft het team heeft zich hierna grotendeels overgeschreven naar een andere vereniging. Het positieve aspect hieraan is dat we als FC Weesp met elkaar de rug recht hebben gehouden waar het gaat om niet accepteren van ernstige misdragingen.     

  1. Waar liggen uitdagingen 2018-2019? 

  Die uitdagingen zijn er volop. Belangrijkste daarbij is om de negatieve energie en zaken om te buigen naar positiviteit en plezier. Structuur en heldere afspraken zijn daarvoor essentieel. De ‘kritische succesfactoren’ die in voorgaand jaarverslag zijn benoemd zijn en blijven in meer of mindere mate van belang, ook voor komende seizoenen.  

  Voor al deze zaken zijn mensen nodig die samen de schouders eronder zetten om dit om te buigen en een goed en stevig fundament neerzetten waar niet alleen de jeugd maar ook alle anderen bij FC Weesp nog vele jaren plezier van gaan hebben. Het mobiliseren én faciliteren van die mensen ?? en die zijn er zeker ?? daar ligt de grootste uitdaging.  

  1. Tot slot 

  Aan het eind van het seizoen, na afloop van het Ouder-Kind Toernooi, heeft Ben Schilder als bestuurslid Jeugdzaken het "FC Weespertje" gekregen voor zijn jarenlange inspanningen voor het jeugdvoetbal van FC Weesp. Vele malen heeft Ben zelf dit teken van waardering uitgereikt, nu was het door andere vrijwilligers zo geregeld dat ?? als complete verrassing ?? Ben zelf in het zonnetje werd gezet.  

  Dat Ben eind november 2019 zou stoppen als bestuurslid was toen nog niet bekend. Wel was duidelijk dat ontwikkelingen rondom zijn baan zodanig waren dat het Ben structureel aan tijd ontbrak om zijn rol als bestuurslid jeugdzaken naar behoren in te blijven vullen. Zijn brief waarin hij de situatie en het besluit verwoordde toonde duidelijk aan dat ook hij het graag anders gezien zou hebben. Mede daarom ?? ook als respect naar Ben toe ?? herhaal ik graag zijn woorden uit het vorige jaarverslag: 

  Het risico is dat ik in herhalingen verval, maar toch. Ons antwoord op ‘de vereniging moet’ zal altijd blijven: die vereniging zijn we met elkaar. Onze vrijwilligers stellen zich dienstbaar op aan de vereniging (ons allen), maar ze zijn niet in dienst  

  van de vereniging. De samenvatting van wat bij punt 4 staat genoemd is simpel: door met elkaar de schouders eronder te zetten, elkaar te helpen en stimuleren dragen we bij aan een bloeiende jeugdafdeling. Dat willen we allemaal, want daarmee leggen we de basis voor de toekomst van FC Weesp. Voor alle kinderen. Zowel recreatief als prestatief. Zowel jong als oud. Zowel jongens als meisjes. Zowel voor uw kinderen, als voor andere kinderen.  

  Help ons daarbij, zodat onze vrijwilligers hun tijd en energie zoveel mogelijk in positieve zaken kunnen steken om (soms structurele) problemen te voorkomen, in plaats van incidenten op te lossen. Zo heeft iedereen meer voetbalplezier bij FC Weesp!  
  Hier sluit ik mij volledig bij aan. Komende seizoenen gaan we er met elkaar iets moois van maken! 

  Leo Timmermans 

  Voorzitter Technische Commissie  

   

   
   
  Copyright © 2019 FC Weesp, All rights reserved. 


  Want to change how you receive these emails?
  You can update your preferences or unsubscribe from this list

  Email Marketing Powered by Mailchimp