• Het selectiebeleid en de daarmee samenhangende teamindeling is een ingewikkeld proces waarbij zorgvuldigheid erg belangrijk is. We kiezen er bewust voor om dit proces zoveel mogelijk te laten uitvoeren door onze Hoofd Opleidingen in samenwerking met de Technisch Coördinatoren van de Nieuwbouw (t/m O8), Onderbouw (O9-O11), Middenbouw (O12-O14)- en Bovenbouw (O15-O19).

  Uiteraard steunen zij op de input van de (hoofd)trainers van de verschillende leeftijdsgroepen en teams. Zij werken het hele jaar door met onze jeugdspelers en hebben daardoor een goed beeld van iedere jeugdspeler. Deze kennis benutten we uiteraard graag. 

  Wij houden ons aan de afspraken die wij als vereniging over het proces van teamindeling en selectie hebben gemaakt. Deze afspraken staan hieronder uitgeschreven zodat voor iedereen (jeugdspelers, teamleiders, ouders, trainers) duidelijk is wat ze mogen verwachten.

  Uitgangspunten

  1. Bij de teamindeling worden de beleidskaders zoals geformuleerd in het Jeugdbeleidsplan (in ontwikkeling) gehanteerd;

  2. Alleen leden die op 1 juni definitief lid zijn worden opgenomen in de concept teamindelingen;
  3. De KNVB leeftijdscategoriën o.b.v. geboortejaar zijn leidend bij de teamindeling. Jeugdspelers spelen in principe in de lichting van hun geboortejaar. 

  4. In specifieke gevallen kan er - in het belang van de speler en in samenspraak met de ouders - voor gekozen worden om spelers dispensatie te geven of speler (tijdelijk) door te laten schuiven naar een oudere leeftijdsgroep voor een extra uitdaging.

  5. FC Weesp onderscheid selectieteams en breedteteams. Alle teams hebben recht op dezelfde faciliteiten, en hoofdtrainers zorgen dat alle teams kwalitatief goede trainingen krijgen, in samenwerking met de trainers van de verschillende teams;

  6. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze leden een warme band ontwikkelen met FC Weesp, vormen de huidige leden het vertrekpunt voor de nieuwe teamindelingen. Bij gelijke vaardigheden krijgen spelers die al langer bij de vereniging spelen voorrang boven spelers die nieuw zijn;

  7. Spelers die zich nieuw bij ons aanmelden en hebben ingeschreven stromen waar mogelijk direct in bij bestaande teams en krijgen uiteraard ook een eerlijke kans om zich in de kijker te spelen;

  8. Meisjes spelen t/m de O8 altijd in gemengde teams. Vanaf de O9 kan er gekozen worden om een meidenteam op te richten, mits er voldoende spelers zijn. Uiterlijk 1 mei dient het verzoek om een meidenteam te formeren ingediend te zijn bij het TC.

  9. Bij alle breedteteams proberen we vriendjes zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen, maar zorgen we ook dat de samenstelling van ieder team een goede afspiegeling van ons totale ledenbestand vormt;

  10. Vriendenteams zijn mogelijk vanaf de O16/17. Uiterlijk 1 mei dient het verzoek om een vriendenteam te formeren ingediend te zijn bij het TC.

  11. Trainers en/of kaderleden met spelende kinderen in de jeugdopleiding zullen niet betrokken worden bij teamindeling/selectiebeleid van de categorie waar hun eigen kind in speelt.  

  Selectieteams en Breedteteams

  Bij FC Weesp kiezen we er bewust voor niet te vroeg te beginnen met selecteren. In de Nieuw- en Onderbouw (tot en met O12) proberen we juist om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met voetbal en een verenigingsgevoel te creëren binnen de leeftijdsgroepen. Regelmatige veranderingen van teamindelingen tijdens wedstrijden en trainingen helpt hierbij. 

  Dit betekent dat we in O8 starten zonder selectieteams en geleidelijk doorgroeien naar echte selectie in O13. In de O9, O10, O11 en O12 formeren we daarom twee (of drie) gelijkwaardige selectieteams en meerdere gelijkwaardige breedteteams. In de selectieteams wordt gewerkt met een vaste kern per team van zes (O9 en O10) of acht (O11 en O12) spelers. Deze kern wordt wekelijks aangevuld met gemotiveerde kinderen uit de breedteteams.

  Vanaf de O13 kiezen we bij FC Weesp voor het samenstellen van zo sterk mogelijke selectieteams. Hierbij kijken we uiteraard naar de kwaliteiten van de individuele spelers, maar hebben we ook oog voor het optimaal functioneren van de teams (zie selectiecriteria). 

  De volgende teams beschouwen we bij FC Weesp als selectieteams:

  • O19-1*

  • O17-1*

  • O15-1

  • O13-1

  • O12-1 & O12-2

  • O11-1 & O11-2

  • O10-1 & O10-2

  • O9-1 & O9-2

  * Deze teams kunnen ook als jongere lichting (O18 of O16) ingedeeld worden 

  Selectiecriteria

  Spelers worden beoordeeld op basis van de volgende vier criteria (TIPS): 

  Techniek:

  Aanname techniek, traptechniek, individuele techniek, koptechniek, looptechniek. 

  Inzicht:

  In balbezit, bij balbezit van de tegenpartij, individueel en in teamverband. 

  Persoonlijkheid:

  Hoe gedraag ik me naar mezelf, mijn teamgenoten, de scheidsrechter, de technische staf, mijn tegenstander(s), etc.

  Snelheid:

  Loopsnelheid, handelingssnelheid, denksnelheid. Naast deze eigenschappen dient een speler ook te beschikken over voldoende lichaamskracht en mentale weerbaarheid. 

  Een extra, maar erg belangrijk aandachtspunt is de intrinsieke motivatie van een speler. Wij verstaan hieronder dat een speler zichzelf graag verder wil ontwikkelen en bereid is hier tijd en energie in te steken. Dat betekent ook hij/zij zich houdt aan de standaardregels zoals op tijd komen, na afloop opruimen, positieve omgang met trainers, mede-spelers, etc. 

  Beoordeling

  Spelersbeoordelingen worden gemaakt door de hoofdtrainers o.b.v. input van de trainers / coaches aan de hand van bovenstaande criteria. Technisch Jeugdcoördinatoren en Hoofd Opleidingen geven ook hun perspectief op de beoordelingen. Spelersbeoordelingen worden tenminste twee keer per jaar gedaan en dienen als input voor teamindelingen, maar ook als meetpunt voor jeugdspelers en hun ouders/verzorgers en een instrument voor trainers om jeugdspelers individueel te coachen op hun specifieke leerpunten. 

  Hiervoor wordt het beoordelingsrapport (zie hieronder) gebruikt. 

  Planning

  Zorgvuldigheid is erg belangrijk bij het indelen van de teams voor het nieuwe seizoen. Het is dus van belang hier ruim de tijd voor te nemen. Toch is dat niet eenvoudig. Enerzijds willen we voorkomen dat selectiewedstrijden of -trainingen onrust veroorzaken tijdens het lopende seizoen, anderzijds willen we graag tijdig duidelijkheid scheppen richting kinderen en ouders.

  Voor de teamindeling/selectie voor het seizoen 2021/2022 ziet deze planning er als volgt uit:

  Datum

  Acties

  December

  Spelersbeoordelingen (1e seizoenshelft)

  April

  Communicatie met technisch kader, teamleiders en ouders

  Spelersbeoordelingen (2e seizoenshelft)

  1 mei

  Deadline kosteloos opzeggen lidmaatschap (bij meeste verenigingen)

  1 mei – 1 juni

  Oefenwedstrijden met andere teams

  1 juni

  Voorlopige teamindeling bekend*

  15 juni

  Einde overschrijvingstermijn KNVB A-categorie

  Half augustus

  Start nieuwe seizoen

  1 september

  Definitieve teamindeling bekend

  *Voorlopig omdat onder meer blessures, verhuizingen etc nog tot kleine wijzigingen kunnen leiden.   

  Proces

  De teamindeling en selectieprocedures worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Opleidingen (HO) en Technisch Jeugdcoördinator (TJC) van de bouw. De feitelijke teamindeling – de keuze welke speler waar ingedeeld wordt - geschiedt per bouw (Nieuw, Onder, Midden, Bovenbouw) en wordt uitgevoerd in samenspraak met de hoofdtrainers van de leeftijdsgroepen. Leeftijdscoördinatoren en teamleiders worden net als andere (betrokken) trainers gevraagd worden mee te denken en hebben een adviserende stem. Ouders hebben geen stem in dit proces. 

  Spelersrapport 

  Spelersrapport

  Ox

         

  Speler:

   

  Team:

   

  Posities:

   
         

  Criterium

  Korte uitleg

  Dec

  Apr

  Techniek

  [controle over de bal]

     

  Inzicht

  [voetbalintelligentie, tactiek, overzicht]

     

  Persoonlijkheid

  [teamspeler, discipline, respect]

     

  Snelheid

  [snelheid, kracht, uithoudingsvermogen]

     
         

  Gemiddelde TIPS

  [gemiddelde van bovenstaande 4 criteria]

     

  Aanwezigheid

  [aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden]

     

  Wedstrijd-beoordeling

  [impact tijdens wedstrijden]

     
         

  Wat heel goed gaat

   

  Wat nog beter kan

   
         

  Functie

  Naam

  Handtekening

  Hoofd Opleidingen

   

   

  Technische Jeugd Coördinator

     

  Hoofdtrainer

     

  Trainer/coach