• Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 6 december 2023 vanaf 20.00 uur. 
  Leden die de vergadering bijwonen verdienen hiermee 20 verenigingspunten. Graag vooraf aangeven dat je komt via deze aanmeldingslink .

  De onderliggende vergaderstukken worden z.s.m. verspreid.

  De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit: 

  1  Opening en mededelingen
  2  Vaststellen verslag Ledenvergadering van 16 juni 2023
  3  Algemeen jaarverslag 2022-2023
  4  Financieel jaarverslag 2022-2023
      a. Jaarrekening seizoen 2022-2023 en balans per 30 juni 2023
      b. Verslag kascommissie
      c. Decharge bestuur
  5  Bestuursverkiezing en taakverdeling bestuur
  6  Contributiebeleid - vaststelling naheffing
  7  Financiële zaken
  8  Updates van het bestuur
  9  Rondvraag & sluiting
  10 Drankje

   *) Ad punt 5. Bestuursverkiezing
  Namens het bestuur zijn vier kandidaten verkiesbaar, die de genoemde functie al ad interim vervullen (conform art. 12.4 van het huishoudelijk reglement):
  - Sinem Bulut (secretaris)
  - Loes van Dalen (penningmeester)
  - Rob van Beek (seniorenvoetbal)
  - Hans Hof (accommodatiezaken)
  Er hebben zich binnen de gestelde termijn geen (tegen) kandidaten gemeld