• Het bestuur nodigt alle leden, donateurs en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 juni 2022, aanvang 20.00 uur in de kantine. Een belangrijk agendapunt is het Vaststellen van het contributiebeleid. Tijdens de vergadering hebben de leden en de ouders van jeugdleden stemrecht (één stem per kind dat lid is). 
  Wij zouden het op prijs stellen als iedereen zich van te voren aanmeldt. Gebruik hiervoor DEZE LINK, die ook te gebruiken is voor het machtigen of afmelden.

  Met deelname aan de ALV zijn ook 20 verenigingpunten te verkrijgen. Meld je dan ook aan via de Voetbal.nl app.

  Agenda: 

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag Ledenvergadering 9 maart 2022 
  3. Bestuursverkiezing, kandidaten namens Bestuur:
   - Arjan Soer (beoogde functie: secretaris)
   - Joost Olde Riekerink (beoogde functie: Jeugdzaken)
  4. Taakverdeling bestuursteam en rooster van aftreden
  5. Vaststellen contributiebeleid en contributie 2022-2023
  6. Financiële zaken:
   - Stand van zaken
   - Begroting 2022-2023
  7. Bestuurs- en beleidszaken
   - Kantinebeleid
   - Zaterdag- en zondagvoetbal
   - Introductie nieuwe Technische Commissie
   - Overzicht vrijwilligers (organogram)
   - Update harmonisatie en verduurzaming
   - Update Sociaal-maatschappelijke projecten
   - Overige onderwerpen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting en drankje 

   

  Ad punt 2: Verslag

   Ad punt 3: Bestuursverkiezing

  • Conform het Huishoudelijk reglement kunnen bij het punt bestuursverkiezing (tegen)kandidaten worden gesteld. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient zo mogelijk drie weken voor de verkiezingsdatum schriftelijk bij het bestuur te worden aangemeld, tenminste ondertekend door vijf andere stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidverklaring van de desbetreffende kandidaat, al dan niet onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

  Relevante stukken worden via de Nieuwsbrieven verspreid.