• Algemene Ledenvergadering met aansluitend Feest

  Op vrijdag 16 december wordt de Algemene Ledenvergadering van FC Weesp gehouden van 20.00 tot circa 22.00 uur. De Ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden. Ook aspirant-leden, donateurs en sponsors zijn welkom, zij hebben echter geen stemrecht. Jeugdleden kunnen vertegenwoordigd worden door hun ouders; per jeugdlid hebben zij dan één stem.

  Na afloop van deze vergadering, vanaf ongeveer 22.00 uur, is het feest in de kantine, Hierbij zijn ook oud-leden en relaties welkom (deze uitnodiging is daarom aan een brede doelgroep verstuurd).

  We hopen zoveel mogelijk van jullie te zien op 16 december. Jullie betrokkenheid bij de vereniging is belangrijk omdat onze leden gezamenlijk ervoor zorgen dat onze kinderen en wijzelf kunnen blijven voetballen bij FC Weesp. We roepen daarom iedereen op zijn of haar best te doen om aanwezig te zijn deze avond!

  De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden van 20.00 tot circa 22.00 uur.
  De vergadering is alleen toegankelijk voor leden, aspirant-leden, donateurs en sponsors. Bij agendapunten waar gestemd moet worden, hebben alleen leden en ouders van jeugdleden stemrecht (1 stem per kind dat lid is).

  =>Meld je aan via DEZE LINK.


  Agenda

  1. Opening en mededelingen 
  2. Bestuursverkiezing en taakverdeling bestuur *)
  3. Vaststellen verslag Ledenvergadering van 15 juni 2022
  4. Algemeen Jaarverslag 2021-2022 
  5. Financieel jaarverslag 2021-2022:
   a. Jaarrekening seizoen 2021-2022 en balans per 30 juni 2022
   b. Verslag kascommissie
   c. Decharge bestuur
  6. Financiële zaken:
   a. Stijgende energielasten en financiële impact
   b. Stand van zaken lopende seizoen en vooruitblik komend seizoen
  7. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement **)
  8. Commissies
   a. benoeming leden kascommissie
  9. Update voetbalbeleid 
  10. Update vrijwilligersbeleid, scheidsrechterszaken en kantinezaken
  11. Update harmonisatie en verduurzaming
  12. Update evenementenagenda en sociale veiligheid
  13. Rondvraag & sluiting.

  *) agendapunt 2: Uitbreiding bestuur / bestuursverkiezing

  • De benodigde informatie wordt nagezonden.
  • Wij zoeken overigens 3 of 4 nieuwe bestuursleden om het team, dat bestaat uit Rutger, Geert, Sasja, Arjan en Joost, te komen versterken. Voetbalkennis is zeker geen vereiste, want we hebben diverse portefeuilles die beschikbaar komen. In overleg binnen het bestuur zullen we de verantwoordelijkheden gaan herverdelen. Door taken te verdelen binnen het bestuur, maar ook te beleggen bij de verschillende commissies, verwachten we dat het bestuurswerk minder tijd zal gaan kosten en goed te combineren zal zijn voor mensen die net als wij een gezin hebben en 40 uur per week werken.
  • Het bestuur kan zelf kandidaat-bestuursleden voordragen. Daarnaast is kandidaatstelling door leden mogelijk. Neem bij interesse a.u.b. contact op via bestuur@fcweesp.nl 
  • De formele kandidaatstellingsprocedure is als volgt:
   Conform artikel 12 de leden 2 en 3 van het Huishoudelijk Reglement bestaat de mogelijkheid voor stemgerechtigde leden tot (tegen) kandidaatstelling. Hiertoe dient uiterlijk twee weken voor die vergadering waarin de benoeming op de agenda staat een aanmelding bij het bestuur plaats te vinden van de voorgestelde kandidaat, ondertekend door tenminste vijf andere stemgerechtigde leden en vergezeld van een ondertekende bereidheidsverklaring van de betreffende kandidaat.

   **) agendapunt 7: Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement

  • De benodigde informatie wordt nagezonden.
   Om de wijziging te kunnen vaststellen is het nodig van tweederde van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig is (fysiek of via machtiging). Als dit zogenaamde quorum niet wordt gehaald, wordt alleen voor dit agendapunt een tweede vergadering uitgeschreven in januari 2023, waarbij deze quorumeis vervalt. In beide gevallen is voor aanname van het agendapunt in de vergadering nodig dat tweederde voor stemt.