• Kort verslag Ledenvergadering Voorjaar 2023 op vrijdag 16 juni

  Vrijdag 16 juni 2023 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens de vergadering zijn besluiten genomen over de contributietarieven en is het bestuur onder meer ingegaan op recente bestuurswisselingen, voetbalzaken jeugd en senioren, onze kernwaarden en de financiële situatie.

  Met ongeveer 50 leden was de ALV niet bijzonder goed bezocht en het bestuur blijft ook komend seizoen vrijwilligerspunten aanbieden ter stimulering van aanwezigheid van onze leden. De sfeer was constructief en het bestuur bedankt alle aanwezige leden voor hun actieve participatie en meedenken!

  Contributie

  De contributietarieven voor het nieuwe seizoen zijn vastgesteld (lees HIER meer) evenals de hoogte van extra contributie voor spelers/ ouders van jeugdspelers die tijdens het seizoen hun verplichte verenigingspunten niet gehaald hebben. Dit tarief wordt bepaald naar rato van het aantal niet behaalde punten, met een maximum van €100.

  Bestuurswisselingen

  Om verschillende (persoonlijke) redenen hebben drie bestuursleden zich teruggetrokken uit het bestuur: Bianca Rootsaert (duo-voorzitter), Geert Wognum (Penningmeester) en Sasja Fransen (Voetbalzaken Senioren). Voor Sasja Fransen is in de persoon van Rob van Beek al een opvolger gevonden (ad interim). Het bestuur heeft 3 vacatures opengezet voor de functies van Penningmeester, Bestuurslid Accommodatie en Bestuurslid Vrijwilligerszaken. Voor de functie van Penningmeester heeft een eerste kandidaat zich gemeld. Rutger ter Hoeven zal de functie van voorzitter blijven bekleden, dus Bianca Rootsaert wordt niet vervangen.

  De Kernwaarden

  Het bestuur heeft in samenwerking met een groep leden, ondersteund door Ajax, gewerkt aan het definiëren van de identiteit van FC Weesp. Zo zijn nu demissie, visie en kernwaarden van onze vereniging (zie hieronder) vastgesteld en bekrachtigd door de ALV. De kernwaarden zullen leidend zijn in besluitvormingen in het licht daarvan werd ook gewezen op de gedragscomponent, die reeds zijn vastgesteld in onze gedragsregels.

  Het afgelopen seizoen hebben zich maar liefst 24 ernstige en minder ernstige incidenten voorgedaan, op of rond het veld, waarbij onze interne tuchtcommissie handelend heeft moeten opgetreden. Het benoemen en uitdragen van onze kernwaarden en van de reeds vastgestelde gedragsregels, moeten ertoe bijdragen dat toekomstige incidenten zo veel mogelijk voorkomen worden.

  Voetbalzaken

  Er is een sterke groei bij de jongste, een minder sterke groei bij de oudere jeugden juist een verschuiving bij de senioren van zaterdag/zondagvoetbal naar vrijdag (7-tegen-7) voetbal. Hiernaast zijn wij erg blij met de sterke groei van het aantal meiden dat voetbalt en het aantal actieve meidenteams.

  Martin Steenvoorden, Hoofd Jeugdopleidingen, heeft uiteengezet hoe we deze explosieve groei van het aantal jeugdleden (we groeien dit seizoen naar 53 jeugdteams) in goede banen willen leiden. Daarnaast heeft hij uitgelegd hoe FC Weesp jongens en meiden uit Weesp zowel recreatief als prestatief voetbal wil kunnen bieden, en welke stappen wij hiertoe hebben genomen en nog zullen nemen.

  Ron van der Velde is de nieuwe trainer/coach van zaterdag 1. Hij is reeds begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar kon helaas niet aanwezig zijn. Sasja Fransen gaf aan dat we komend seizoen met 14 senioren veldteams en 2 zaalteams van start gaan en de ambitie hebben om een seniorencommissie op te richten die de stem van de senioren beter kan laten horen binnen de vereniging. Geïnteresseerden mogen zich melden via sasja.fransen@fcweesp.nl.

  Financiële zaken

  De financiële situatie is complex. De vereniging moet zorgdragen voor financiering van uitgesteld onderhoud, verduurzaming en het aanvullen van reserves in een tijd waar prijzen van leveranciers explosief  gestegen zijn. Aan de inkomstenkant blijven opbrengsten uit kantine en sponsoren achter bij het niveau van voor de covid-pandemie, dus de afhankelijkheid van contributie-inkomsten is groot. De vereniging zet stappen om middels verhuur nieuwe opbrengsten te genereren, maar zorgvuldig uitgaven monitoren en de contributieverhoging zijn vereist om de financiële continuïteit van FC Weesp te garanderen.

 • Buitengewone Ledenvergadering 18 januari 2023

  Woensdag 18 januari vond de speciale ALV plaats die op verzoek van het bestuur was uitgeschreven om te stemmen over de gewijzigde verenigingsstatuten en huishoudelijk reglement (HHR). De voorgestelde wijzigingen waren door het bestuur al inhoudelijk toegelicht tijdens de reguliere ALV van 16 december jl.

  Aanleiding voor de statutenwijziging was het verbreden van de statutaire doelstelling van FC Weesp tot sociaal-maatschappelijke organisatie die zich ten doel stelt om voor verbinding te zorgen door voetbal, maar ook door andere maatschappelijke activiteiten.
  Hiernaast zijn de statuten die in 2003 waren opgesteld aangepast naar de KNVB-standaard van 2022, is het vervangend stemrecht van ouders van leden vastgelegd, zijn de vereisten vanuit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) afgedekt en is het taalgebruik meer inclusief dan voorheen.

  De aanwezige leden hebben unaniem voor de wijzigingen gestemd, waardoor de gewijzigde statuten en het Huishoudelijk Reglement nu goedgekeurd zijn door de leden van FC Weesp. Binnenkort zullen de statuten officieel bekrachtigd worden door een notariële akte.

  Het bestuur is verheugd dat de leden van FC Weesp onze doelstelling om verbinding tussen Weespers te versterken ondersteunen. Wij zullen hier al in 2023 stappen in ondernemen door het creëren van een buurthuisfunctie en het - in samenwerking met gemeente, Versa Welzijn, en andere sociaal-maatschappelijke organisaties zoals BuurtBuik - organiseren van activiteiten voor ondermeer kinderen, jeugd, ouderen en nieuwe Weespers.
  Mocht je interesse hebben om de sociale functie van FC Weesp te ondersteunen, meld je dan aub aan via bestuur@fcweesp.nl.

  Met sportieve groet, Het Bestuur

  Link naar de nieuwe documenten: Statuten en reglementen - FC Weesp

 • Algemene Ledenvergadering 16 december 2022

  Op vrijdag 16 december is de Algemene Ledenvergadering 2022 van FC Weesp gehouden. Op de vergadering zijn Bianca Rootsaert, Simone van der Linden, Maxime Nengerman en Danny Rumpin als nieuw bestuurslid benoemd en is Rutger ter Hoeven herbenoemd. Na 3 jaar namen voorzitter Ron Anches en bestuurslid Leo Timmermans afscheid; de vergadering benoemde beiden tot erelid. Het bestuur bestaat nu uit negen personen. Hieronder staat de onderlinge taakverdeling.

  Op vergadering hebben de leden verder het Financieel Jaarverslag 2021-2022 goedgekeurd en gaf het bestuur een toelichting op het gevoerde en te voeren beleid.

  Ook stond Wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de agenda. Omdat de quorum-eis voor dit punt niet gehaald werd, wordt dit punt in een Bijzondere Ledenvergadering op 18 januari behandeld. 

  Taakverdeling nieuwe bestuur

  Rutger ter Hoeven Duo-voorzitter, Externe Relaties (soc. maatsch.), Voetbalzaken Jeugd
  Bianca Rootsaert Duo-voorzitter, Externe Relaties (soc. maatsch.)
  Geert Wognum Penningmeester
  Arjan Soer Secretaris, Accommodatie
  Maxime Nengerman Kantine
  Sasja Fransen Voetbalzaken Senioren
  Simone van der Linden Vrouwen & Meisjes voetbal, Communicatie, Vrijwilligers
  Joost Olde Riekerink Jeugdzaken
  Danny Rumpin Sponsorzaken & Verhuur