• Procedure contributieheffing

  Contributie-inning

  • Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  • FC Weesp werkt bij de inning van contributie en boetes samen met Excellent Beheer.
  • Betaling via automatische incasso is verplicht.
  • De seizoenscontributie wordt geïnd in vier gelijke termijnen.
  • Leden en donateurs ontvangen enkele dagen voor de afschrijving per e-mail een factuur van FC Weesp. De facturen worden verstuurd rond de 22ste van de maand in juli, september, november en januari.
  • Leden worden verzocht te zorgen voor voldoende saldo op hun rekening voor de inning.
  • De contributieverplichting geldt voor een heel seizoen.
  • Wie niet tijdig betaalt, wordt via Excellent herinnerd en bij uitblijven van betaling, aangemaand.

  Minimum inkomen?

  Er zijn overheidsfondsen voor ouders van jeugdleden die een minimum inkomen hebben. Zie onderaan deze pagina.

  Beleid bij niet (tijdig) betalen

  Bij uitblijven van betaling na de laatste aanmaning zal FC Weesp:

  • het lid schorsen, zodat het lid niet meer kan deelnemen aan wedstrijden en trainingen;
  • de vordering overdragen aan het incassobureau van Excellent, wat extra kosten voor het lid meebrengt;
  • via de KNVB een blokkade zetten op een eventuele overschrijving naar een andere vereniging.

  Verder heeft het bestuur de mogelijkheid om bij leden die meerdere keren niet op tijd betaald hebben, de resterende seizoenscontributie in één keer te vorderen.

  N.B.: laat het niet zo ver komen. Neem bij betalingsproblemen direct zelf contact op via contributie@fcweesp.nl

  Opzeggen van het lidmaatschap

  Opzeggen dient via e-mail (ledenadministratie@fcweesp.nl) of schriftelijk (Postbus 110, 1380 AC Weesp) te gebeuren, vòòr 1 juni.
  Bij tussentijdse opzegging blijft de gehele seizoenscontributie verschuldigd.

  Regeling voor tussentijds lid worden

  Bij tussentijds, tijdens het seizoen, lid worden, zijn de volgende percentages van de seizoenscontributie verschuldigd:

  Bij lid worden voor 22 september is 100% verschuldigd.
  Bij lid worden tussen 22 september en 22 november is 75% verschuldigd.
  Bij lid worden tussen 22 november en 22 januari is 50% verschuldigd.
  Bij lid worden tussen 22 januari en 1 april is 25% verschuldigd.
  Bij lid worden vanaf 1 april is voor het lopende seizoen geen contributie meer  verschuldigd (alleen inschrijfgeld).

  Contributierekening FC Weesp
  Het rekeningnummer voor contributiebedragen die u zelf moet overmaken is:
  NL28 RABO 0157 0443 94 t.n.v. FC Weesp.

 • Tarieven en extra contributie

  Op de Ledenvergadering van 8 juli 2020 zijn de contributietarieven voor het seizoen 2020-2021 vastgesteld. 

  Contributietarieven 2020-2021   Euro Euro
  Spelend lid veld Geboren Seizoen Termijnbedrag
  Senioren 2001 of eerder 297,00 74,25
  Vrijdagveteranen 1986 of eerder 109,00 27,25
  Flexleden (alleen speciale gevallen) 2001 of eerder 125,00 31,25
  O19 en O18 2002 en 2003 269,00 67,25
  O17 en O16 2004 en 2005 239,00 59,75
  O15 en O14 2006 en 2007   210,00 52,50
  O13 en O12 2008 en 2009 195,00 48,75
  O11 en O10 2010 en 2011 182,00 45,50
  O9 en O8 2012 en 2013 166,00 41,50
  O7 en O6 2014 en 2015 166,00 41,50
  O5  2016 of later 100,00 25,00
  Spelend lid zaal  Geboren Seizoen Termijnbedrag
  zaal senioren 2001 of eerder 230,00 57,50
  zaal+veld  2001 of eerder 407,00 101,75
  Niet spelend lid senioren Geboren Seizoen Termijnbedrag
  niet spelend lid 65- 1956 t/m 2001 85,00 21,25
  niet spelend lid 65+  1955 of eerder 52,00 13,00
  Functioneel lid n.v.t. 0,00 0,00
  Donateurs senioren (geen lid) Geboren Seizoen Termijnbedrag
  Trainingsdonateur (geen lid) 2001 of eerder 58,00 14,50
  donateurs (geen training) 65- 1956 t/m 2001 42,00 10,50
  donateurs 65+  1955 of eerder 25,00 6,25
  Overig   Seizoen  
  Inschrijfgeld   10,00  
  adspirant-lid (proeflid)   0,00  
  erelid   0,00  
  Vrijwilligersbijdrage *) spelende leden 75,00  


  Wachtlijsttarief voor spelers geboren in 2013 of eerder

  Spelers die wel kunnen meetrainen maar nog niet in een team kunnen worden ingedeeld, krijgen per 3 maanden wachtlijsttijd een korting van 40% op het (leeftijds) tarief dat voor die 3 maanden geldt.


  Extra contributie als u geen vrijwilligersdiensten draait

  Voor spelers en ouders van jeugdspelers geldt de plicht om (kantine)diensten te draaien. Wie geen kantinedienst of ander vrijwilligerswerk doet of niet komen opdagen op zijn/haar dienst, dient een extra bedrag aan contributie te betalen.

  Toelichting op de extra contributie vrijwilligersbijdrage en vrijwilligersplicht

  • Ouders van jeugdleden en spelende senioren zijn verplicht een kantinedienst per half seizoen te draaien. Onder één dienst verstaan wij een lange dienst of twee korte diensten.
  • Spelers en ouders die al ander vrijwilligerswerk bij FC Weesp verrichten, kunnen vrijstelling van de kantinedienst aanvragen. Zij dienen hiertoe zelf het initiatief te nemen en kunnen dit via het inschrijvingsformulier kenbaar maken.
  • Wie vooraf aangeeft geen dienst te willen of kunnen draaien, betaalt 100 euro extra contributie per seizoen (50 euro per halfjaar).
  • Het is voor FC Weesp van groot belang dat iedereen die voor een dienst is ingedeeld ook komt opdagen. Alleen op die manier kunnen we onze kantine zo runnen dat deze voldoende inkomsten voor de vereniging oplevert. Om dit wegblijven te beperken, dienen spelers/ouders die niet komen opdagen per keer een extra contributie te betalen van €37,50 bij een korte dienst en €75,00 bij een lange (dubbele) dienst. Niet betalen van deze extra contributie heeft schorsing van de speler tot gevolg.
 • Minimum inkomen? Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan helpen

  Alle kinderen moeten kunnen sporten - niemand buitenspel!
  Uw zoon of dochter wil voetballen maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen: Jeugdsportfonds) helpen! Vaak betalen ouders de sportactiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdfonds bij te springen. Door ervoor te zorgen dat kinderen die graag willen sporten, lid kunnen worden van een sportvereniging.

  Komt uw kind in aanmerking?
  Uw kind is minimaal 4 jaar en maximaal 17 jaar oud.
  Het gezamenlijk inkomen van de ouders bepaalt of een kind in aanmerking komt voor een aanvraag bij het Jeugdfonds. De spelregels verschillen per gemeente.

  Wat is het bedrag?
  Het maximum voor contributie en evt. sportattributen € 225 per kind per jaar. Het Jeugdfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de voetbalclub. Voor de aanschaf van sportattributen ontvangen ouders/verzorgers een waardebon die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdfonds mee samenwerkt. Is de contributie hoger dan het maximum van €225,- dan moet u als ouders/verzorgers de rest van het bedrag zelf betalen aan de sportclub.

  Hoe kan ik een aanvraag indienen?
  Ouders/verzorgers kunnen geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin of een maatschappelijk werker. U zult hierbij uw inkomensgegevens moeten overleggen.

  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  De medewerkers van CJG Weesp kunnen als intermediair optreden.
  Het CJG zit in het Gezondheidscentrum op de C.J. van Houtenlaan 1 G, 1381 CN Weesp.
  T: (035) 760 07 68
  E: info@cjgweesp.nl
  Het CJG is geopend di t/m vr 09.00-12.00 u (vanwege corona alleen op telefonische afspraak)

  Een aanvraag geldt maar voor één seizoen
  Let op: elk seizoen moet een nieuwe aanvraag gedaan worden!