• Contributiebeleid met ingang van seizoen 2022-2023
  De inzet van voldoende vrijwilligers is van levensbelang voor onze vereniging. Daarom bieden wij met ingang van seizoen 2022-2023 drie contributie-opties aan onze leden (senioren-spelers en ouders van jeugdleden). We willen meer vrijwilligers(uren) genereren door vrijwilligerswerk beter te belonen:

  1. Gratis lidmaatschap met 4 uur vrijwilligerswerk per week
   Voor leden die structureel tenminste 4 uur per week vrijwilligerswerk doen gedurende het volledige seizoen. Zulks ter beoordeling van het bestuur.
  2. Standaard lidmaatschap met 10 uur vrijwilligherswerk per seizoen
   Voor leden die minimaal 10 uur verenigingsdiensten verrichten per seizoen geldt het standaard contributietarief.
  3. Dubbel tarief lidmaatschap met afkopen vrijwilligerswerk
   Voor leden die hun verenigingsdiensten liever afkopen en alleen contributie willen betalen (dit lidmaatschap kost 2x het standaard tarief).
   Bij afkopen voor meerdere leden in één huishouden geldt: de extra contributie bedraagt 100% extra voor 1ste lid, 50% extra voor 2de lid en 25% extra voor derde lid, waarbij '1ste lid' het lid met het hoogste tarief is.

  Klik HIER voor een toelichting op dit nieuwe contributiebeleid.

  De inningsprocedure
  - Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  FC Weesp werkt bij de inning samen met Excellent Beheer.
  - Betaling via automatische incasso is verplicht.
  De seizoenscontributie wordt geïnd in vier gelijke termijnen.
  - U ontvangt 2-3 dagen voor de afschrijving per e-mail een factuur.
  - De facturen worden verstuurd rond de 22ste van de maand
  De eerste termijn wordt geïnd eind september 2022.
  - Daarna eind november, eind januari en eind maart.
  - In komende seizoen zal de inning mogelijk eerder starten.
  - Leden dienen te zorgen voor voldoende saldo op hun rekening.
  - De contributieverplichting geldt voor een heel seizoen.

  Steun bij een minimum inkomen
  Ouders met minimum inkomen kunnen voor de betaling van de contributie voor hun kinderen t/m 17 jaar  gebruik maken van financiële ondersteuning door het Jeugdfonds Sport en Cultuur of kunnen steun krijgen via de Amsterdamse Stadspas (met groene stip). LEES MEER.

  Beleid en sancties bij niet (tijdig) betalen
  Bij uitblijven van betaling na de aanmaning wordt het lid geschorst en kan deze niet meer deelnemen aan wedstrijden en trainingen.
  Bij langer uitblijven van betaling wordt de vordering overdragen aan het incassobureau van Excellent, wat extra kosten voor het lid meebrengt.
  Via de KNVB wordt een blokkade gezet op een eventuele overschrijving naar een andere vereniging.
  Verder kan het bestuur beslissen dat het lid de resterende seizoenscontributie in één keer moet voldoen. 
  Maar, laat het niet zo ver komen: neem bij betalingsproblemen direct zelf contact op via ledenadministratie@fcweesp.nl

  Opzeggen van het lidmaatschap
  Opzeggen dient via e-mail (ledenadministratie@fcweesp.nl) of schriftelijk (Postbus 110, 1380 AC Weesp) te gebeuren, vòòr 1 juni. Bij tussentijdse opzegging blijft de gehele seizoenscontributie verschuldigd. Het Bestuur kan in bepaalde gevallen coulance toepassen.

  Regeling voor tussentijds lid worden
  Bij tussentijds, tijdens het seizoen, lid worden, vindt een reductie op het seizoenstarief plaats.

  Contributierekening FC Weesp
  Het rekeningnummer voor contributiebedragen die u zelf moet overmaken is:
  NL28 RABO 0157 0443 94 t.n.v. FC Weesp.

  Neem bij vragen contact op met: ledenadministratie@fcweesp.nl