• Contributiebeleid
  De inzet van voldoende vrijwilligers is van levensbelang voor onze vereniging. Daarom bieden wij drie contributie-opties aan onze leden (senioren-spelers en ouders van jeugdleden). We willen meer vrijwilligers(uren) genereren door vrijwilligerswerk beter te belonen:

  1. Gratis lidmaatschap bij minimaal 4 uur vrijwilligerswerk per week
   Voor leden die structureel tenminste 4 uur per week vrijwilligerswerk doen gedurende het volledige seizoen. Zulks ter beoordeling van het bestuur.
  2. Standaard lidmaatschap met 10 uur vrijwilligerswerk per seizoen
   Voor het standaard lidmaatschap dienen spelers/ouders van jeugdleden minimaal 10 uur verenigingsdienst verrichten per seizoen. Dit komt overeen met 100 te behalen vrijwilligerspunten. 
  3. Dubbel tarief lidmaatschap met afkopen vrijwilligerswerk
   Voor leden die hun verenigingsdiensten liever afkopen en alleen contributie willen betalen (dit lidmaatschap kost 2x het standaard tarief).

   Bij afkopen voor meerdere leden in één huishouden geldt: de extra contributie bedraagt 100% extra voor 1ste lid, 50% extra voor 2de lid en 0% extra voor derde lid, waarbij '1ste lid' het lid met het hoogste tarief is.

  Klik HIER voor een toelichting op dit nieuwe contributiebeleid.

  De inningsprocedure seizoen 2023-2024
  - Het seizoen loopt van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024.

  - FC Weesp werkt bij de inning samen met Excellent Beheer.
  - Betaling via automatische incasso is verplicht.
  - De seizoenscontributie wordt geïnd in vier gelijke termijnen.
  - U ontvangt 2-3 dagen voor de afschrijving per e-mail een factuur.
  - De facturen worden verstuurd rond de 22ste van de maand
  - De eerste termijn wordt geïnd eind september 2023.
  - Daarna termijnen eind november 2023, eind januari 2024 en eind maart 2024.
  - Leden dienen te zorgen voor voldoende saldo op hun rekening.
  - De contributieverplichting geldt voor een heel seizoen.

  Financiële steun bij een minimum inkomen
  Ouders met minimum inkomen kunnen voor de betaling van de contributie voor hun kinderen t/m 17 jaar  gebruik maken van financiële ondersteuning door het Jeugdfonds Sport en Cultuur of via de Amsterdamse Stadspas. LEES MEER.

  Beleid en sancties bij niet (tijdig) betalen
  Bij uitblijven van betaling (na de aanmaningen) wordt het lid geschorst en kan deze niet meer deelnemen aan wedstrijden en trainingen.

  Bij langer uitblijven van betaling wordt de vordering overdragen aan het incassobureau van Excellent, wat extra kosten voor het lid betekent.
  Via de KNVB wordt dan een blokkade gezet op een eventuele overschrijving naar een andere vereniging.
  Verder kan het bestuur beslissen dat het lid de resterende seizoenscontributie in één keer moet voldoen. 
  Maar, laat het niet zo ver komen: neem bij betalingsproblemen direct zelf contact op via ledenadministratie@fcweesp.nl

  Opzeggen van het lidmaatschap
  Opzeggen dient via e-mail (ledenadministratie@fcweesp.nl) of schriftelijk (Postbus 110, 1380 AC Weesp) te gebeuren, vòòr 1 juni. Bij tussentijdse opzegging blijft de gehele seizoenscontributie verschuldigd. Het Bestuur kan in bepaalde gevallen coulance toepassen.

  Regeling voor tussentijds lid worden
  Bij tussentijds, tijdens het seizoen, lid worden, geldt een reductie op het seizoenstarief.

  Contributierekening FC Weesp
  Het rekeningnummer voor contributiebedragen die u zelf moet overmaken is:

  NL28 RABO 0157 0443 94 t.n.v. FC Weesp.

  Neem bij vragen contact op met: ledenadministratie@fcweesp.nl

  De tarieven voor 2023-2024 zijn in de ALV van 16 juni 2023 vastgesteld