• Ledenvergadering

  OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 DECEMBER 2019

  Conform artikel 15 lid 2 van de statuten roept het bestuur van FC Weesp de leden (en ouders van jeugdleden) bijeen voor een Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 16 december 2019 om 20.00 uur op de clublocatie aan de Papelaan.

  AGENDA
   
  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslagen van de ledenvergaderingen d.d. 4 maart en 8 juli 2019
  3. Bestuursverkiezing
   

  Het bestuur draagt de huidige interim bestuursleden Michael KronenburgBart Slokker en Peter de Keyzer voor ter benoeming als bestuurslid. Conform artikel 12 de leden 2 en 3 van het Huishoudelijk Reglement bestaat de mogelijkheid voor stemgerechtigde leden tot kandidaatstelling. Hiertoe dient uiterlijk op 25 november 2019 een aanmelding bij het bestuur plaats te vinden van de voorgestelde kandidaat, ondertekend door tenminste vijf andere stemgerechtigde leden en vergezeld van van een ondertekende bereidheidsverklaring van de betreffende kandidaat.

  4. Financiële zaken, inclusief invoeren waarborgsom 2e seizoenshelft *)

     a. Jaarrekening seizoen 2018-2019 en balans per 30 juni 2019

     b. Begroting 2019-2020

     c. Vaststellen hoogte vrijwilligers-toeslag op 50 euro per seizoenshelft, conform artikel 15 lid 7

         van het Huishoudelijk Reglement
  .
  Bestuurs-en beleidszaken

  5. Bestuurs- en beleidszaken

  6. Rondvraag

  7. Sluiting 

   

  *) financiële stukken zullen z.s.m. op de clubsite gepubliceerd worden 

   

  Hieronder de laatste 2 verslagen van de ALV vergaderingen van 4 maart en 8 juli 2019

   

  Verslag algemene ledenvergadering FC Weesp 4 maart 2019 

   

  1. Opening   

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

   

  1. Mededelingen 

  Zoals gebruikelijk is de bar gesloten tijdens de vergadering  

  Voor deze vergadering heeft zich een aantal leden afgemeld. De namen staan op de presentielijst, die als bijlage bij dit verslag wordt toegevoegd. 

  Daarna wordt een moment van stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de leden en anderen , die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. 

  Jan Detering, die in de race was voor de titel “vrijwilliger van het jaar” krijgt de  oorkonde van het Algemeen Dagblad  en bloemen. 

   

  1. Vaststellen verslag ALV 23 april  2018 

  • Redactioneel wordt het verslag goedgekeurd, met dank aan de notulist 

  • Inhoudelijke vragen: 

  Leo Timmermans  

  mist de presentielijst. Het bestuur wil deze wel op de website publiceren, maar in verband met de  privacy wordt dit niet gedaan. De presentielijst van deze vergadering mag wel openbaar worden: daar heeft niemand bezwaar tegen gemaakt. 

  1. Leo mist de aanpassingen, die door het bestuur waren beloofd. Achteraf kan een verslag niet worden aangepast  maar worden de aanvullingen in het volgende verslag opgenomen. 

  1. In de vorige vergadering werd beloofd het eigen gebruik aan te pakken. Hoeveel heeft dit opgeleverd ?  Het bestuur is hier nog mee bezig, onder andere door de invoering van pasjes, maar dat is nog niet voltooid.  In de loop van dit seizoen zal een en ander afgerond moeten worden door de ( nieuwe) penningmeester. Dan krijgen bijvoorbeeld ook de trainers een pas. Dat levert meer inzicht op  in het eigen gebruik. 

  1. In de notulen stond dat de kleding was afgeschreven. Zijn er plannen om iets met de kleding die over is iets te doen?  Bestuur: een deel van de kleding is wedstrijdkleding die gewoon gebruikt wordt. Voor de rest ziet Leo mogelijkheden om daar iets mee te doen. Is een aandachtspunt voor het bestuur 

  1. Er zou een besluitenlijst met prioriteiten gepubliceerd worden.  Hij heeft deze niet gezien, ook Melvin Koenderink heeft dit gemist. Het bestuur meldt dat alles wel is opgenomen in het verslag, maar dat de prioriteit van het bestuur dit seizoen is geweest: werken aan de club van de toekomst, waarover later meer. 

   

  1. A. Jaarrekening  seizoen 2017-2018 en balans 30 juni 2018 

  B. Begroting 2018-2019 

  Het bestuur : 

  Het overzicht van de jaarrekening wordt op het grote scherm getoond, zoals beloofd in de vorige vergadering inclusief de uitsplitsing van diverse posten, die iedereen heeft kunnen bestuderen. Zijn er vragen of opmerkingen? 

  Baten: 

  Hans Douma. Hij maakt samen met Bert van Arnhem deel uit van de financiële commissie, maar is dit keer helemaal niet benaderd om over de jaarrekening mee te praten en hun visie daarop te geven. 

  Gezien de tijdsdruk van het betreffende bestuurslid is daar geen gelegenheid voor geweest en daardoor zijn de cijfers ook erg laat gereed gekomen. 

  Leo  vraagt wie in de financiële commissie zitten: Hans Douma, Bert van Arnhem en William Recker. 

  William Recker  vraagt of de financiële commissie blijft bestaan, waarop Leo voorstelt een structurele basis te geven aan deze commissie 

  Het bestuur neemt deze suggestie mee en komt er op korte termijn op terug. 

  Deze commissie is een adviescommissie. 

  Leo heeft een vraag over de inkomsten van de contributie. Het aantal leden wordt helemaal niet genoemd in het jaarverslag. 

  De werkelijke contributie is € 5.000,00 lager dan begroot en  €  17.000,00 lager dan vorig jaar. 

  Wat is de oorzaak daarvan? Hij ziet deze cijfers niet terug in het verslag. 

  Het bestuur Deze begroting is gemaakt voor het overschrijvingen seizoen gesloten is.  Al twee jaar lang zijn er meer opzeggingen geweest dan verwacht werd. 

  Het ligt niet aan niet betaalde contributie : er is een beperkt aantal openstaande posten. 

  De reden is echt het aantal leden dat verminderd is en dat het iets te optimistisch begroot is. 

  Het bestuur zegt toe als bijlage bij dit verslag een overzicht te doen van het huidige aantal leden en het verloop in de diverse categorieën. 

  Leo De teruglopende kantineomzet heeft zich gelukkig niet verder doorgezet volgens het verslag, maar in vergelijking met het jaar daarvoor staat dat we € 5.000,00 minder omzet hebben. 

  Het bestuur: Bij de vorige vergadering is dat aangegeven  en momenteel zijn er minder bezoekers in de kantine. We zijn echter niet nog lager uitgekomen, dan de vrees was. 

  Rutger ter Hoeven Waarom geeft de Gemeente Weesp geen bijdrage ? 

  Het bestuur De bijdrage van de Gemeente zit in de vaststelling van de huur.  

  Vrij recent hebben wij wel voor het schoolvoetbal een kleine bijdrage van € 250,00 gekregen. 

  William Recker  De laatste jaren zijn er veel zaken aangeschaft, maar er wordt daarvoor niet meer gebruik gemaakt van een aantal fondsen zoals Schipholfonds, Rabobankfonds, Burger Weeshuis fonds. 

  Waarom gebeurt dat niet meer?  Hij raadt aan om hierop te letten en bij aanschaffingen in de toekomst bijvoorbeeld voor de jeugd hier weer aandacht aan te schenken. 

  Het bestuur is het ermee eens, dat je gebruik moet maken van de mogelijkheden die er zijn. 

   

  Lasten:  

  Leo: hij zal een aantal vragen later bij het bestuur stellen maar ziet bij personeelskosten € 3.700,00 aan opleidingskosten , hij zou daar graag een specificatie van zien: 

  Bestuur: jeugdtrainers ( € 3.000,00) , scheidsrechters via KNVB. 

  Leo:  € 7.000,00 correctie inkoop consumpties waar bestaat dit bedrag uit? 

  Bestuur: Dit is het bedrag dat toe te rekenen is aan het eigen gebruik, daar staat geen inkoop tegenover en dit bedrag is toegerekend aan alle commissies. 

  Riccardo di Bucchianico er is een naheffing van de Belastingdienst, is er een voorlopige aanslag opgelegd? 

  Bestuur: dit staat niet in dit verslag maar geeft nu een toelichting:  

  De belastingdienst heeft een uitvoerig onderzoek ingesteld bij de Stichting Chris Blum en bij de vereniging. 

  Daar zijn alle vrijwilligersvergoedingen, die zoals algemeen bekend is bij de sportverenigingen gebruikelijk is,  nauwkeurig nagekeken en de niet verantwoorde vergoeding is verloond.  Hiertegen is bezwaar ingediend, maar dat loopt nog. 

  Het naheffingsbedrag is € 20.000,00. Dit probleem gaat over een langere periode, waarvan niet alle gegevens meer beschikbaar waren. 

  Hans Douma: zijn wij de enige vereniging, die zo gecontroleerd is? 

  Dat blijkt zo te zijn en Hans vindt het belachelijk. Kan de KNVB hier niet in bemiddelen? 

  Deze bond verwijst naar een fiscaal adviesbureau in deze.  

  Maar het bestuur houdt  hoop op een goede afloop, maar is nog niet overtuigd hiervan. 

   

  Balans  

  Leo ziet bij voorraad kantine beide jaren € 2.000,00 staan. 

  Bestuur Dit jaar is het traject van voorraadbeheer ingezet, maar vorig jaar nog niet en ook nu is het nog niet voltooid. 

  De voorraad kleding is wel opgenomen op basis van aanwezigheid. 

  Bijvoet is gestopt met verkoop van de kleding, een deel van deze voorraad is weer overgenomen van Bijvoet, die cijfers vind je in het verslag terug en alle kleding is nu weer bij FC Weesp en  in beheer bij de kledingcommissie, waardoor er volgend seizoen ook weer verkoop van kleding zal plaatsvinden. 

  Riccardo zou graag een splitsing van de reserveringen zien. Het bestuur gaat gevraagd worden dit voortaan te specificeren. Er zit geen toelichting bij. 

  Het bestuur  vraagt de kascontrolecommissie om verslag te doen. 

  Edwin Lazonder maakt deel uit van deze commissie en geeft allereerst aan dat de commissie nogal laat de stukken heeft gekregen.  

  Voor zover hij vragen had zijn deze beantwoord en er is gekeken hoe de verbindingen waren en alles ziet er goed uit. De kas heeft hij niet kunnen controleren net als de spaarrekeningen. 

  Hij adviseert de vergadering het bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.  

  Wel komt er nog een opmerking over de aanpassing van de begroting  

  Bestuur:  dit is een marginale aanpassing met wat kleine posten en  € 2.500,00 in verband met de verhoging van de BTW  per 1 januari. Verder is de begroting ongewijzigd ten opzichte van de in april goedgekeurde begroting. 

  Er hoeft geen begroting te worden  vastgesteld, dat is in de vergadering van april gebeurd.  

  Leo  constateert dat er een andere begroting wordt gepresenteerd dan in april.  

  Volgens het bestuur is het een marginaal verschil , kleine verschuivingen en de BTW . Leo vindt € 5.500,00 minder personeelskosten op de begroting niet marginaal. Dit bedrag is gebaseerd op de trainingsstaf met de cijfers zoals tot nu toe bekend is. 

  Het bestuur stelt voor om in de volgende vergadering in juni, waarin ook de nieuwe begroting wordt vastgesteld ,  dan te proberen om indicatief aan te geven hoe deze ontwikkeling zich heeft voorgedaan. 

   

  1. Bestuurs- en beleidszaken (o.a. nieuwe organisatiestructuur) 

  Voorzitter:  De nieuwe organisatiestructuur is het belangrijkste punt van dit agendapunt. Maar het bestuur stelt voor eerst de rondvraag te doen en daarna pas uitgebreid met elkaar overleg te plegen over dit agendapunt. De vergadering gaat daarmee akkoord. 

   

  1. Rondvraag. 

  Jan Detering: hij ziet vanavond veel dames, maar mist vrouwen in het bestuur en er zijn veel bestuursleden nodig, hij roept de aanwezige dames op, zich te melden als bestuurslid. Het bestuur hoopt dat naar aanleiding van de discussie over de toekomst van de vereniging meer dames en ook  heren zullen opstaan om deel te nemen in het bestuur. 

  Leo :   

  • Ben Schilder is gestopt als bestuurslid, wie is nu verantwoordelijk voor de jeugdvoetbalzaken. 

  Het bestuur als geheel, er zijn geen specifieke personen daarvoor aangesteld. Er zijn veel mensen nodig want iedereen heeft het druk. Zo heeft Leo zelf het deel van het jaarverslag gevuld over de activiteiten bij de jeugd. 

  • Zijn tweede vraag heeft betrekking op financiën. Bij de jeugd, mede door de technische jeugdcommissie komt er  extra geld binnen,  wat niet op de begroting staat., of de jeugd houdt geld over, afhankelijk van hoe de zaken gedaan worden. Dit geld zou hij ook graag voor komend seizoen willen  inzetten  . Hij kan ook zijn best doen om het geld dit jaar op te maken, maar liever bewaart hij het tot het volgende seizoen. Is dat mogelijkHet bestuur wil met leden van de technische commissie om de tafel zitten om de budgetten voor volgend seizoen af te spreken. Het bestuur : het systeem bij een vereniging is als de overheid : men werkt op kasstelsel :wat er binnenkomt gebruik je, wat er overblijft vloeit terug in de algemene middelen. Edwin zegt dat het tijd wordt om te budgetteren per afdeling. Het bestuur zegt dat dit nu gaat gebeuren.  Leo: het zijn reserveringen en wordt dit geld nu gereserveerd voor de jeugd voor volgend jaar?   William :  Als de jeugd nu zuinig aan  doet en er blijft geld over, gaat dit dan volgend jaar naar een dure trainer voor zondag 3? Dat wil men niet, dan geeft men het liever zelf uit. Als men mensen wil stimuleren om zuinig aan te doen met de budgetten, dan moet er iets ingebouwd worden dat ze daar dan misschien iets mee kunnen doen,  aan de andere kant is er een groot gat in de begroting dat gedicht moet worden. Maar  beleidsmatig zou er iets mee gedaan moeten worden. 

  Leo wil graag een uitspraak in deze vergadering of dit concept dit komende seizoen gebruikt gaat worden, dat geeft hem een richtlijn. 

  Bestuur : dit seizoen is er geen ruimte om extra dingen te doen. 

  Leo: duidelijk dan zorgt hij ervoor dat het budget van de technische commissie op komt, net als alle extra inkomsten die binnengehaald worden door de jeugd technische commissie op gaat komen. Het bestuur is het hier  niet mee eens en wil dus budgetteren voor het komende seizoen. Dat wil men al veel langer, maar het is er nog nooit van gekomen. 

  Edwin Het voetbaljaar is lang onderweg , maar hij adviseert hier echt over na te denken. 

  Leo heeft afgelopen zondag € 1.000,00 aan tikkies ontvangen voor de techniektraining van Pascal Heije. Waar komt dat geld terecht? Dat is extra geld . Dit soort zaken zou op voorhand geregeld moeten worden. 

  De voorzitter : deze discussie loopt vooruit op het punt dat straks besproken gaat worden in het uitgestelde punt van de vergadering. 

  Leo is het hier niet mee eens, maar besloten wordt dat het bestuur en de technische jeugdcommissie hierover om de tafel gaan zitten waarbij Leo graag ook de financiële commissie zou willen betrekken. 

  Ron Anches: voetballen is plezier en zijn gevoel is, dat de sfeer binnen de vergadering beter zou kunnen. Wellicht is het verstandig om vragen voortaan vooraf in te dienen, zodat er een goed onderbouwd antwoord gegeven kan worden. 

  Voorzitter dit is een kwestie van interpretatie. Hij vindt de sfeer in de vergadering goed. 

  Ron : hij is nieuw binnen de vereniging en vindt de sfeer niet zo fijn. Hij zou geen tweede keer komen naar een vergadering.  Hij vindt dat wij met elkaar beter moeten omgaan, en vindt dat de positieve uitstraling gevolgen heeft op de velden, wij moeten dat met elkaar uitdragen. 

  Voorzitter : neemt notitie van deze opmerking maar vindt de sfeer niet slecht. 

   

  5A  Nieuwe organisatiestructuur  

  De voorzitter. In het jaarverslag is een nieuwe organisatiestructuur al aangekondigd. 

  In de afgelopen maanden  is door een grote groep enthousiaste mensen vanuit de hele vereniging en het bestuur  onder leiding van Laura Koopmans. 

  Het enthousiasme kwam bij iedereen terug in die besprekingen. Er is voorwerk gedaan dat moet leiden tot een discussie over de toekomst van de vereniging. 

  De voorzitter stelt Laura Koopmans voor die een presentatie houdt over de nieuwe organisatiestructuur. 

  Zij stelt zichzelf voor: moeder van Julius, een voetballertje bij FC Weesp . Zij is leider van het team en verzorgt ook trainingen. Zij is in actie gekomen omdat ze een “boze “moeder was :  het team van haar zoon had geen trainer . Die taak nam Laura op zich. Er waren wel trainers, maar niet voor de niet selectieteams. 

  Zij vindt dat iedere voetballer recht heeft op dezelfde faciliteiten. 

  Daarop besloot zij naar het bestuur te gaan om haar hulp aan te bieden.  

  Zij had al een analyse gedaan naar de vereniging en ontdekte dat er geen heldere organisatie was , maar waar een zeer beperkt aantal mensen vele taken vervulden, waardoor het onduidelijk was waar iemand met vragen of klachten terecht kon. Bovendien constateerde zij een grote terugloop onder de leden. 

  Zij vindt FC Weesp een mooie club, met prachtige velden, een mooi clubgebouw en veel enthousiaste mensen met veel energie. 

  Maar er moet wel wat veranderd worden. Dus heeft zij met een aantal mensen alle problemen besproken en besloten een nieuw plan te maken. Er is van alles besproken en daarna een eerste aanzet gemaakt. 

  Geen regels, niet terugkijken naar het verleden en nieuwe dingen oppakken. 

  Uitgangspunt: wij zijn een voetbalvereniging, twee woorden: voetbal en vereniging. 

  De focus ligt op het verenigingsstuk. Het voetbaldeel loopt wel. 

  Er wordt een organogram getoond hoe de structuur van de vereniging is, met alle commissies die daarbij horen. Voetbal is het hart van de vereniging, maar de rest is ook onmisbaar. 

  In het organogram staat wie doet wat en hierdoor wordt het voor iedereen duidelijk hoe de vereniging eruit ziet. 

  Er moet meer slagkracht in de commissies komen, met de budgetten  met jaarplannen en halfjaarsplannen , die voor de commissies duidelijk zijn, dan wordt het duidelijker hoeveel geld er beschikbaar is voor activiteiten en hoeft er niet voortdurend overleg gepleegd worden met het bestuur. Er is genoeg kwaliteit binnen de commissies. Op het bord staan ook alle vacatures. 

  Het  actief benaderen van nieuwe  leden: Hier is al een  commissie voor bestaande uit Erika de Keyzer en Laura met Dineke Janssen. Zij willen voor alle nieuwe leden een kick off verplicht stellen met daarin de eisen die een vereniging aan  nieuwe leden stelt. De eerste is binnenkort. En hopelijk worden hierdoor de nieuwe leden/ouders betrokken bij de vereniging. Zij zijn begonnen bij de training van de kabouters, waar al een eerste aanzet is gegeven  om met de ouders in gesprek te gaan.  

  Daarnaast moet er wellicht meer dwang komen door het invoeren van een vrijwilligersborg die terugbetaald wordt als de vrijwilligerstaak vervuld is. Dit wordt in de vergadering van juni voorgesteld. 

  Het heffen van boetes is negatief, een borg geeft een positiever gevoel. 

  Een andere mogelijkheid is om de contributie te verhogen, dat  is ook een punt van gesprek. 

  De bezoekers van de vergadering krijgen briefjes, die men kan invullen met suggesties. 

  (William de vrijwilligersplicht is er al sinds de oprichting in 2003 en sinds twee jaar is er een verplichte kick off voor nieuwe leden , maar  door personele problemen bij de jeugd is dat onderdeel  teruggebracht tot een kort gesprek) 

  Voorzitter : de hogere contributie zou ook kunnen gelden voor de selectieteams, dit wordt nader uitgewerkt. 

  Edwin een  hogere contributie bij selectieteams splijt de vereniging maar we moeten eens kijken wat de studenten binnen de vereniging zouden kunnen betekenen voor het geven van trainingen tegen een kleine vrijwilligersvergoeding.  Laura: Hier is binnen deze commissie zeker interesse in en aandacht voor . 

  Melvin Koenderink een hogere contributie zorgt niet automatisch voor actievere leden.  

  Dan kan men denken dat de taken afgekocht zijn. 

  Dit punt zorgt voor een levendige discussie, maar uiteindelijk komt er in juni bij de volgende vergadering een voorstel hierover, de punten moeten uitgewerkt worden. 

  Laura: wij gaan vooruit plannen, er is al een sessie gedaan om te oefenen, samen met alle commissies.er komen twee planningssessies in mei en december om te zien of alles vooruit gepland kan worden. 

  De bedoeling is dat in september alle teams bekend zijn, met de trainers en alles wat er bij komt kijken en dat in september bekeken kan worden wat er nog verbeterd moet worden. Dan moeten ook de budgetten bepaald zijn voor de verschillende commissies. 

  Edwin stelt voor om een stap verder te gaan en er een vijfjarenplan van te maken. 

  Laura: dat is een stap verder die zeker te overwegen is, maar de eerste stap is om de machine in beweging te krijgen. Dit is de start om de vereniging mooier te maken.  

  William: de eerste vraag moet zijn: wat voor soort voetbalvereniging wil je zijn: staat de prestatie voorop of gaat het om het plezier? Dit is wezenlijk belangrijk voor er beslissingen genomen worden ook over budgetten. Er wordt al jaren omheen gedraaid, dat besluit moet genomen worden. 

  Laura iedereen is welkom om mee te denken en mee te werken, als je ook maar iets vindt van de voetbalvereniging, doe dan mee en lever je briefje in bij Erika. 

  Henk van Overeem dit plan moet uitgedragen worden via de site en de diverse media. 

   

  De commissies stellen zich kort voor, met de eerste aanzet voor veranderingen: 

  Erika en Nathalie houden zich als vrijwilligerscommissie bezig met een vrijwilligersreglement en regels voor de vrijwilligers en natuurlijk het werven van vrijwilligers. Zij zien meer betrokkenheid bij de mensen. Dat is heel positief. 

  Leo is twee jaar geleden begonnen met de Technische Commissie , die is uitgegroeid tot een stabiele commissie , dit seizoen zonder support van de Voetbalschool . Met  hulp van interne en externe mensen (John Michielsen, die nu nog geen lid is, maar dat gaat wel komen) 

  Bijna alle teams hebben nu trainers en staf .  Er wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van jonge hulptrainers die tegen een vergoeding van € 1,50 per uur trainingen geven,  circuittrainingen iedere woensdagmiddag met 12 teams. betere communicatie met senioren, onder 23 opgezet. 

  Recent is de samenwerking met Pascal Heije tot stand gekomen die op maandag en woensdag trainingen geeft en de techniektrainingen verzorgd die recent gestart zijn op zondagochtend. 

  Dat gaat heel goed, daar is veel animo voor. 

  Eigen budget van bestuur gekregen , dat maakt het werk makkelijker. 

  Teamindelingen zijn ze mee bezig en wij worden benaderd door trainers die bij ons willen komen, dat is vroeger wel anders geweest. 

  Op 23 juni komt een team van oud- betaald voetbalspelers , de Golden Boys,  met Pascal Heije spelen tegen FC Weesp . Dat wordt een groot evenement. 

  Ook is de commissie druk bezig met een technische beleidsplan voor de jeugd. Met daarin de vraag wat doe je met selectieteams en niet selectieteams. Veel goede mensen daarvoor maar doen meer dan alleen technische commissie. 

  De jeugdcommissie 

  Een jeugdcommissie is er al jaren niet, dat is een gemis, maar er gebeurt voldoende. 

  Het sinterklaasfeest, oliebollentoernooi (met de oliebollen van ome Jan, Fifa toernooi, en het schoolvoetbaltoernooi heeft nieuwe organisatie 

  De volgende commissie maakt geen deel uit van de  jeugdcommissie, maar is  wel belangrijk  ook voor de jeugd en dat is de kledingcommissie. 

  Er wordt gezocht naar leeftijd coördinatoren. Daar zijn diverse vacatures. 

  Nol van Wees : De kantinecommissie is op zoek aar nieuwe medewerkers, dat is al jaren het geval. Wel is er al sprake van kwaliteitsverbetering bij de dranken en in de keuken. En op korte termijn zal het contante geld verdwijnen uit de kantine en kan er alleen met een betaalpas of een clubcard betaald worden. 

  William Recker doet wedstrijdzaken. Dit loopt tegenwoordig erg soepel door de nieuwe apps van de KNVB. Wel zijn er nog steeds structureel te weinig scheidsrechters. De infodienst wordt tegenwoordig door Frans Peek aangestuurd. Hij is de opvolger van Leo Heijstee die het jaren voortreffelijk heeft gedaan. 

  Een aantal van zijn werkzaamheden zijn overgenomen : Albert van Elst doet communicatie, veelal vanuit huis en Dineke Jansen is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. 

  Wel zou het wenselijk zijn als er voor diverse posten back-up mensen beschikbaar zouden zijn. 

  Bart Slokker doet het onderhoud samen met een aantal mensen. Er is wel veel achterstand bij het vaste werk .Hij doet een oproep voor  nieuwe mensen die kleine projecten op zich willen  nemen 

  Albert van Elst Hij is vanaf augustus verantwoordelijk voor de communicatie. Hij verzorgt de wekelijkse nieuwsbrief en het maandelijkse magazine. 

  Helaas wordt door veel mensen geen aandacht hieraan geschonken: men leest het niet.  

  Hij roept iedereen op om informatie te sturen : in zijn ogen is ieder lid  belangrijk van de kabouters tot de selectie. Er wordt geen onderscheid gemaakt. 

  Edwin Lazonder vraagt aandacht voor het onder 23  team, dat regelmatig wedstrijden speelt. Helaas komt daar te weinig publiek naar kijken. Samen met Dick Spel organiseert hij de wedstrijden van dit team. 

  De bedoeling van dit team is aanvoer van spelers voor het 1e team en het op een hoger level brengen van  de spelers onder 17 en onder 19. 

  De voorzitter sluit af met de woorden dat hij blij is met het omdraaien van de negativisme binnen de vereniging naar positivisme. Gehoord de woorden van Laura en alle mensen van de commissie. Wij moeten het samen doen. Dan zijn we goed bezig en krijgen een mooie toekomst voor de vereniging. 

  Hij dankt Laura voor haar inspanningen en overhandigt haar bloemen in de kleuren van FC Weesp. 

  Daarna wordt er formeel afscheid genomen van Peter de Keyzer als bestuurslid. Hij heeft bijzonder lang in het bestuur gezeten en daarnaast  veel werkzaamheden voor de vereniging verricht, ook toen hij al gestopt was als penningmeester en de voorzitter is blij dat Peter deel blijft uitmaken van sponsorcommissie 

  Ook voor hem is een bos bloemen.  

   

  1. Sluiting 

  Onder hartelijke dankzegging voor alle inbreng sluit  de voorzitter om 21.4 uur de vergadering en biedt namens het bestuur een consumptie aan. 

   

  Weesp, 5 juli 2019 

  Rita van Gemert (notulist)

  Separaat: presentielijst/ lijst van afmeldingen   

   

  Verslag algemene ledenvergadering FC Weesp 8 juli 2019 

   
  1. Opening   

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  1. Mededelingen

  De voorzitter verzoekt iedereen de presentielijst te tekenen.  

  Er zitten twee nieuwe gezichten achter de bestuurstafel: Michael Kronenburg en Bart Slokker zijn tot de eerstvolgende ledenvergadering vast toegevoegd aan het bestuur als interim bestuursleden. 

  Beiden stellen zich voor : Michael is sportfanaat en wil graag zijn steentje bijdragen en Bart heeft jaren in het bestuur gezeten en kon het niet aanzien dat er zo weinig bestuur over was en wil proberen meerdere mensen te interesseren om tot het bestuur toe te treden. 

  Het bestuur is blij met deze twee nieuwe bestuursleden maar er is nog steeds geen penningmeester: hij doet een laatste oproep hiertoe, tevens is het bestuur blij dat de ex penningmeester nog als adviseur heeft willen helpen bij het tot stand brengen van de financiële stukken voor deze vergadering. De ex penningmeester heeft aangegeven  maximaal nog twee maanden adviseur te blijven  dan moet er een nieuwe penningmeester zijn. 

  Naar aanleiding van wat besproken is tijdens deze vergadering komt er in de najaarsvergadering van november een voorstel van het bestuur met betrekking tot de begroting en de contributies.  

  Het verslag van de vorige ledenvergadering is recent gemaakt en zal tijdens de volgende reguliere ALV besproken worden. 

  Als punt 5 staat op de agenda voortgang implementatie van de nieuwe organisatiestructuur door Laura Koopmans. 

  Zij is verhinderd, zij  vertrekt morgen naar het buitenland. 

  Zij heeft samen met anderen veel tijd gestoken in de nieuwe organisatiestructuur die ervoor zorgt dat er lager in de organisatie commissies gevormd worden met  budgetten daaraan gekoppeld, die dan na goedkeuring van het bestuur aan  de ledenvergadering ter accordering worden voorgelegd. 

  De overige leden die zich afgemeld hebben zijn , net als Laura vermeld op de presentielijst die als bijlage bij dit verslag is toegevoegd. 

  In deze vergadering komt een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement in stemming. Daarvoor is volgens artikel 23, lid 3 de aanwezigheid vereist van 2/3 van het aantal leden. 

  De voorzitter constateert formeel dat dit niet het geval is en sluit daarom direct deze vergadering om daarna een nieuwe vergadering te openen. Dat mag volgens de statuten en het Huishoudelijk Reglement.  

   
  1. Voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement 

  De reden om het HR aan te passen is onder andere een gevolg van de discussie die onder leiding van Laura Koopmans gevoerd is over de nieuwe structuur van de vereniging. 

  Een van de punten die aan de orde kwam, is de  grote ergernis over het niet opkomen van ouders en leden voor de kantinediensten in verband met de vrijwilligersplicht.  

  Een optie om hieraan iets te doen vergt een aanpassing van het HR, dan kan daarna in de ALV van november het voorstel in stemming komen om vooraf een toeslag van € 100,00 per seizoen te incasseren bij de contributie. Als de vrijwilligersplicht vervuld is, zal dit bedrag worden terugbetaald. Is dit niet het geval, dan is het lid zijn/haar geld kwijt. Dat scheelt een hoop werk achteraf. William Recker is betrokken bij de aanpassing van dit HR en heeft naast dit punt gekeken of er nog andere zaken aanpassingen vereisen zoals bijvoorbeeld het clubblad, dat als zodanig niet meer bestaat en overbodige artikelen te schrappen. 

  Het voorstel is de volgende aanpassingen te doen: 

  • Artikel 7 rechten en plichten van leden. Hieraan wordt lid 8 toegevoegd: 

  • Spelende leden van 16 jaar en ouder en ouders/verzorgers van jeugdleden tot en met 15 jaar zijn verplicht een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van een (of meer) vrijwilligersdienst(en). Voorbeelden van vrijwilligersdiensten zijn het meewerken op het gebied van onderhoud en beheer, het draaien van kantinediensten, het begeleiden van de jeugd, het fungeren als trainer of scheidsrechter en andere door het bestuur als zodanig benoemde werkzaamheden ten dienste van de vereniging.   

  • In lid 9 staat een verwijzing naar artikel 15, dat moet zijn artikel 14, door hernummering. 

  • Artikel 10 Bestuur. Lid 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 

  • Het (algemeen) bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, die allen meerderjarig zijn. 

  • Lid 1.3  wordt: Het bestuur vergadert tenminste achtmaal per jaar volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als door de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur zulks wensen. Overigens hierbij merkt de voorzitter op dat de voorkeur van het bestuur uitgaat naar tenminste 5 bestuursleden. 

  • Artikel 22 Slotbepalingen. Bij lid 2 is het woord clubblad vervangen door clubsite. 

  • Daarnaast zijn wat kleine aanpassingen gedaan die voortkomen uit de voorgestelde wijzigingen. 

  De voorzitter vraagt de vergadering of deze kan instemmen met de wijzigingen in het HR. 

  Hans Douma Artikel 8 lid 2, boetes en straffen opgelegd door de KNVB moeten door de leden zelf betaald worden. 

  Incasseert de KNVB deze boetes via de vereniging of rechtstreeks 

  De voorzitter: ja maar deze worden via de firma die de  contributie inning verzorgd bij de leden geïncasseerd. 

  Hans: artikel 14, overige commissies is in zijn geheel komen te vervallen. Hij heeft juist begrepen, dat de commissies meer verantwoordelijkheden krijgen. 

  De voorzitter: dat klopt, maar dit betreffen allerlei subcommissies die erg uitgebreid beschreven waren. 

  Met de nieuwe commissies die gaan komen en er deels al zijn, zullen afhankelijk van de grootte en zwaarte afspraken gemaakt worden, die  goed worden beschreven. 

  Leo Timmermans  geeft aan dat die commissies afspraken met het bestuur hebben en staat dus juist in het HR. Hij vindt dat er geen goede afspraken gemaakt zijn zoals hij ervaren heeft. Dat is zijn interpretatie vindt de voorzitter en is het hier niet mee eens. 

  Jan Detering vraagt of de boetes dan aangepast worden in het HR staan? Antwoord : ja 

  Rutger ter Hoeven vraagt hoe die commissies in zijn werk gaan? Hoe kun je afspraken maken met het bestuur?  

  De verantwoording komen lager in de organisatie te liggen bij de commissies die dan een budget krijgen waar ze zelf over kunnen beschikken. 

  De voorzitter: de commissies kunnen een gesprek met het bestuur aanvragen (onder andere via info@fcweesp.nl)  waarin de afspraken dan gemaakt kunnen worden inclusief het beschikbare budget.  

  Daarvoor worden de taken in het bestuur nog verdeeld. 

  Tim Luiten is een speler van zondag 4 en vraagt of in de nieuwe contributie  de extra contributie die vooraf betaald moet worden daar al is inbegrepen.  

  Voorzitter: nee als het aangepaste HR wordt aangenomen dan zal in de volgende vergadering in november aan de leden worden voorgesteld de contributie met ingang van januari te verhogen met het extra bedrag van € 100,00. 

  Tim vindt de contributie al hoog genoeg, bestuur: maar die extra contributie wordt terugbetaald als de vrijwilligersdienst vervuld is, het probleem is dat een boete voor niet opkomen lastiger te incasseren is. 

  William Recker vraag om in het HR nog een zin als aanvulling op te nemen de vereniging verplicht het bestuur bij het instellen van een nieuwe commissie de taken en bevoegdheden en het budget van die commissie vast te leggen.  

  Dan hoeven de commissies niet allemaal in het HR vermeld te worden met hun taken, verplichtingen en rechten 

  De voorzitter vindt dat geen probleem om deze algemene regel op te nemen. 

  William dit geldt ook met terugwerkende kracht voor de bestaande commissies. 

  Henk van Overeem vraagt of alle tijdens deze vergadering aangenomen punten ook direct in het  nieuwe HR opgenomen. Ja, dat is het geval.  

  Bert van Arnhem In artikel 14 contributie : 

  Voor spelende leden wordt op de reguliere contributie een vrijwilligers-toeslag geheven. Deze toeslag kan door het lid (bij jeugdleden door de ouder(s) van het lid) worden terugverdiend als aan het eind van het seizoen aangetoond kan worden dat het lid (de ouder) aan de verplichtingen van artikel 7 lid 8 en 9 heeft voldaan, zulks ter beoordeling aan het bestuur. Lid 9 is overbodig en zal worden verwijderd. Dit is correct. 

  Wil Lok stelt voor om iedereen van wie bekend is, dat de vrijwilligersdienst wel vervuld zal worden uit te sluiten van die extra contributie. Zijn de mensen die niet komen te traceren?  

  Voorzitter: dat is onmogelijk om van tevoren uit te zoeken. Wil legt zich hierbij neer en wenst het bestuur succes hiermee. 

  Albert van Elst geeft aan dat het wel belangrijk is om te benadrukken, dat de extra te betalen € 100,00 ook net als de contributie in termijnen betaald kan worden.  Dat kan ook bij de automatische incasso geregeld worden. 

  Rob van Beek Hoe wordt het terugbetalen geregeld? Is dat gemakkelijk en hoe wordt de vrijwilligersdienst geregistreerd? Hij vraagt of er een geschillencommissie komt, die klachten kan beoordelen. 

  Erika de Keijzer : de leden zijn er zelf verantwoordelijk voor, dat de aanwezigheid geregistreerd wordt. Er komt een stempelkaart, daar wordt al aan gewerkt, die afgestempeld wordt door iemand die hiervoor verantwoordelijkheid heeft, waarna terugbetaling kan plaatsvinden. Je moet zelf je kaart ophalen en daarna gestempeld weer inleveren. Als dat niet gebeurt, ben je het geld kwijt.  Navraag bij andere verenigingen leert, dat dit systeem goed werkt. 

  Rob denkt dat de goeden onder de kwaden zullen gaan lijden. De meeste mensen komen hun verplichtingen na. Hij Is bang dat er fouten ontstaan. Het bestuur is van mening dat het systeem goed dichtgetimmerd zit. Wel komt er een verzoek om als de taken vervuld zijn eerder de extra contributie terug te betalen. Het bestuur gaat hierover nadenken. 

  Henk komt er een evaluatie? 

  Voorzitter: Als het nieuwe HR aangenomen wordt gaat de verhoging pas per 1 januari 2020 in. In welke vorm en welk bedrag moet nog bekeken worden. 

  Theo van Drie is het € 100,00 per spelend lid of per gezin? Nee het is per gezin.  

  Rob die opmerking moet wel worden meegenomen in de overweging hoe de uitvoering precies wordt. 

  Tim wil graag communicatie dat het geld terug komt. 

  De voorzitter vraagt of de vergadering akkoord gaat met de wijzigingen het  HR, inclusief alle hiervoor gedane voorstellen tot wijziging. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

   

     4. Goedkeuring begroting seizoen 2019-2020 inclusief contributies inclusief ingezonden brief over de zaalcontributies  

  Het bestuur: De begroting en financiële verantwoording is een heikel punt.  Beloofd was om de posten meer te specificeren, maar daarvoor is informatie van diverse mensen nodig. Helaas zijn niet alle benodigde gegevens tijdig aangeleverd. 

  Baten  

  Bestuur: De vaste items zijn gebaseerd op de historische cijfers en de verwachtingen van het bestuur. 

  Hans vraagt of er iets bekend is over de realisatie van het seizoen 2018-2019. 

  Bestuur: helaas nog niet, dat komt omdat het bestuur dus afhankelijk is van de aanlevering van gegevens door anderen, maar hij denkt dat het bestuur er niet ver naast zit bij de baten. 

  Leo vindt het positief dat er in elk geval meer inkomsten begroot worden. 

  Bestuur:  Nol van Wees (kantinebeheerder, rvg) wil graag met het kassasysteem aan de slag. De voorraad komt erin en vanaf het nieuwe seizoen ook alle inkoop, waardoor er duidelijkheid komt. Nu verdwijnt er nog heel veel als wegloop. Zoekt daarvoor handjes,  Peter wil zelf hierbij helpen als lid.  

  Lasten 

  Het bestuur wil op korte termijn onder andere met de technische commissie om de tafel gaan om te zien hoe de situatie nu is. 

  Leo : hij weet dat de TC budget overhoudt en heeft al aangegeven, dat hij  de wil rest meenemen naar het volgende seizoen. Het bestuur gaat hier een uitspraak over doen als alle cijfers concreet bekend zijn, waarop Leo meldt dat hij nog wacht op een gesprek met het bestuur hierover en graag voorkomen dat dit soort “conflicten ” ontstaan. 

  Tijdens de vorige vergadering is besproken dat de commissies van Laura hierover bij elkaar zouden komen om dit te bespreken en dat is niet gebeurd. Volgens Leo moet het initiatief hiervoor bij het bestuur liggen. Deze discussie is niet goed voor de club. Bestuur wil nu graag op korte termijn deze kwestie regelen. De commissies uit de werkgroep van Laura zouden nog een keer bij elkaar gekomen zijn, dat is helaas niet gelukt. Maar iedereen wil nu graag de problemen tackelen. 

  Wil denkt dat Leo een agenda mist waarin de afspraken worden gemaakt om  daarna te doen wat er afgesproken is. 

  Leo: er zitten twee kanten aan en hij vindt dat er vanuit het bestuur weinig actie is ondernomen. 

  Maar hij wil graag nu de eerste stap maken. Er wordt op korte termijn een  afspraak gemaakt. 

  William heeft een conceptbegroting voor de afdeling scheidsrechterszaken gemaakt en deze aan het bestuur gestuurd. Maar vervolgens heeft hij er niets meer over gehoord en hij heeft daarna geen begroting voor de wedstrijdzaken ingediend. De conceptbegroting is overigens wel meegenomen. 

  Bestuur: men is nu al verder gegaan met uitsplitsing van de posten , maar Leo vindt dat het helaas niet zo ver als wenselijk. 

  William wil graag afspreken dat in november een update van de begroting komt op basis van de reeds gemaakte afspraken. Voorzitter: dat is al toegezegd. 

  Rutger heeft het gevoel dat er in kringetjes rondgedraaid wordt en zou graag willen afspreken dat bestuur en commissies regelmatig, bijvoorbeeld ieder kwartaal bij elkaar komen om lopende zaken te bespreken. 

  De rode draad bij dit probleem is de communicatie tussen bestuur en commissies. Stelt voor  hierover afspraken te maken. 

  Bestuur: Dat is vanuit het bestuur pas mogelijk als het bestuur weer op sterkte is en de diverse bestuursleden zijn toegewezen aan de commissies, dan kan de toezegging gedaan worden. 

  Maar een penningmeester speelt hier een essentiële rol in: die moet er echt komen. 

  William is van mening dat ook een secretaris net zo nodig is: er gaat een hoop fout op dit moment. 

  Henk vraagt zich af of het persé bestuursleden moeten zijn, kunnen het geen afgevaardigden van het bestuur zijn? 

  Bestuur  : Het opstarten van deze commissies is een probleem, als de commissies gevuld zijn is er ook wel een bestuurslid te vinden. 

  Bestuur: Erika de Keijzer en Laura zijn al lang bezig , waarop William zegt: de commissies zijn er al maar de communicatie met het bestuur ontbreekt. Bestuur moet eerst penningmeester en secretaris hebben.  

  Leo vraagt zich net als tijdens de vorige vergadering af of de financiële commissie hier nog een rol in heeft  gespeeld? 

  Bestuur: in het verleden kwam de financiële commissie 2 x per jaar bij elkaar vóór de ledenvergadering om de stukken te bespreken. De taak van de commissie was controlerend en adviserend. Helaas is dat de laatste keren niet meer gebeurd door tijdgebrek van de penningmeester.  

  Het bestuur is wel van mening dat er voldoende gegevens moeten zijn om de begroting op te baseren. Door allerlei oorzaken zijn die niet volledig  gekomen, maar hij wil wel inzicht hebben voor er een begroting gepresenteerd wordt en die zijn van de commissies nog niet gekomen. 

  Vragen? 

  Rutger zijn de jeugdtrainers voor het komend seizoen binnen de begroting gebleven? 

  Bestuur:  weet de afspraken voor volgend seizoen  niet, het is een stelbedrag. 

  Leo: waarom is er minder begroot? Bestuur:  er moest een nieuwe verdeling komen om de begroting sluitend te maken. Als er geen cijfers zijn, kan het bestuur ook niet verder. 

  Het bestuur streeft ernaar dat de definitieve begroting in de najaarsvergadering besproken wordt en dat dan alles volledig duidelijk is.  

  William vroeger werden de contracten met trainers geaccordeerd door het bestuur, waardoor er duidelijkheid was. 

  Leo  heeft alle contracten binnen de jeugd getekend thuis liggen, maar die zijn nog niet door het bestuur ondertekend. 

  William In principe mogen er alleen contracten getekend worden die boven de vrijwilligersvergoeding uitkomen. Want door de regels van de belastingdienst mogen er geen  contracten binnen de vrijwilligersvergoeding opgemaakt worden: er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Dat geldt ook voor de jeugd. 

  Het bestuur vraagt of de vergadering akkoord kan gaan met deze eerste aanzet van de begroting? 

  Leo gaat in ieder geval niet akkoord. 

  Tim : de contributie gaat weer omhoog, is vanaf 2011 al met € 70,00 per jaar gestegen.  Hij heeft onze contributie vergeleken met de verenigingen in de buurt en dan is FC Weesp een van de duurste clubs. Hij vraagt zich af wat de leden onder andere van zijn team, zondag 4, ervoor terug krijgen: zij hebben geen trainer, trainen maar een uurtje in de week en bijvoorbeeld bij het kampioenschap dat dit seizoen behaald is kwam er geen enkele actie van het bestuur in de vorm van bijvoorbeeld wat gratis consumpties of een bloemetje. 

  Voor hem is de grens bereikt en hij overweegt dan te vertrekken. Zou wel willen weten hoeveel een selectietrainer krijgt. Graag een reactie hierop. 

  WilliamDie vraag komt ook voor  bij de jeugd: wat krijg je terug voor je contributie. Bij de jeugd is men al bezig om ook voor alle jeugdteams een trainer te zoeken. Misschien moet er wel een discussie komen of de selectieteams meer moeten betalen. 

  Hans  wijst erop, dat bij ons de uitgaven veel hoger zijn dan bij andere verenigingen  onder andere door onze mooie accommodatie en goede velden. 

  Tim blijft erbij dat zijn team tekort komt, er gaat aan onkosten € 7.000,00 voor de senioren uit, maar zijn team merkt daar niets van. 

  Erika vraagt hem wat hij dan terug wil zien. Tim, bijvoorbeeld bij het kampioenschap meedenken over een klein feestje. Dit is een signaal voor de club. William een kampioenschap moet gesignaleerd worden aan het bestuur. 

  Wil De problemen blijven komen; hij stelt voor dat iedereen bij elkaar komt. Het bestuur moet om de tafel gaan zitten met een penningmeester om de feiten te bespreken en niet alleen van schattingen uit te gaan en dan naar oplossingen zoeken die de problemen kunnen voorkomen. Misschien ook wel een rol voor de gemeente. 

  Het bestuur wil dan wel graag dat ook de leden een actieve rol nemen, het kan niet alleen van het bestuur komen. 

  Albert vindt dat Tim gelijk heeft: vriendenteams krijgen te weinig aandacht van het bestuur en hij pleit om ook voor de lagere teams trainers te zoeken. Heeft hier vaak aandacht gegeven via de nieuwsbrief. Er zou volgens hem weer een trainer voor de niet selectieteams moeten komen. Op de vraag van Michael Kronenburg wat hij eraan gedaan heeft antwoordt Albert dat hij het bestuur gewaarschuwd heeft dat het team kampioen kon worden. Het bestuur was aanwezig alleen kwam het kampioenschap pas een wedstrijd later. 

  Tim weet niet of zijn team zal blijven bij FC Weesp, hij mist ook wel clubgevoel op dit moment  

  William heeft er al heel vaak aangedrongen dat het bestuur met  beleid moet komen in welke afweging je maakt binnen de vereniging  prestatie en/of recreatie, senioren en jeugdbeleid, wat doen om het vrouwenvoetbal te promoten. Het bestuur vraagt de vergadering akkoord te gaan met deze voorlopige begroting. 

  Er zijn enige tegenstemmers: Leo Timmermans, Tim Luiten, Angelica Verrijzer, Moniek van de Loo (kan geen afweging maken) , Rutger ter Hoeven en Rob van Beek. De overige leden gaan akkoord met deze begroting. 

  Vaststelling contributies tot de komende ledenvergadering in het najaar. 

  Het bestuur: De verhoging van de contributie betreft alleen de jaarlijkse indexering, die gekoppeld is aan de inflatie. 

  Hans meldt dat de stijging 1,6% is, maar de inflatie 2,6%. Een meevaller voor de leden. 

  Het bestuur heeft  naar aanleiding van de ingezonden brief van Albert van Elst over de contributie van de zaalteams de cijfers van de KNVB opgevraagd en vandaag gekregen. Albert : Cijfers zijn gebaseerd op 12 leden, daar kan geen begroting op worden vastgesteld. Bestuur: dat is niet juist, dat zijn alleen de leden waar geen combinatietarief voor is . Albert stelt ook voor om nu we bij  Amsterdam horen , dat de Gemeente Weesp conform Amsterdam de zaalhuur zal verlagen. Het bestuur zal dit bij de Gemeente aankaarten. 

  Wil , het dames zaalteam is vertrokken omdat de contributie elders € 140,00 lager was. Hij vindt dit een reden om in overleg met de Gemeente te gaan over de hoogte van de zaalhuur. William: zaalhuur was een deel van de verhoging. Bij de nieuwe vereniging moet het damesteam alles zelf doen, waar bij ons alles geregeld wordt. 

  Bestuur: Gaat naar aanleiding van de nieuwe cijfers de bedragen voor de zaalteams opnieuw doorrekenen. 

  En vraagt daarna de vergadering of die akkoord gaat met de nieuwe contributies, die gelden voor de eerste twee kwartalen , tot de volgende vergadering in november.  

  Wil : Er zijn nu veel minder zaalteams, daar is teveel wegloop daar geweest. 

  Bestuur : als  bij het opnieuw berekenen blijkt dat de zaalcontributie te hoog is , zal de contributie voor deze teams aangepast worden. Het bestuur heeft al toegezegd met deze nieuwe cijfers aan de gang te gaan. 

  De vergadering gaat akkoord. 

  Wil biedt zich aan om mee te denken om rust te krijgen in het ledenbestand en de tevredenheid terug te krijgen. 

  Het bestuur : Het is ook de verantwoordelijkheid van de leden om ook het bestuur te plezieren. Ook het bestuur doet zijn werk met de beste energie, maar zijn wel handjes nodig om alle taken te vervullen. En eensgezindheid is heel belangrijk.  

  Bestuur vraagt de leden om zich aan te melden om mee te denken en te praten. 

  Wil meldt zich aan om leden te vinden en samen aan de slag te gaan. Dit aanbod wordt in dank aanvaard. 

   

  Het bestuur wil nog iets duidelijk maken over de vrijwilligersvergoeding die regelmatig gegeven wordt binnen de vereniging. 

  Deze is gebonden aan stringente voorwaarden mede gezien de recente problemen met de Belastingdienst. 

   

   Voor de duidelijkheid heb ik een deel van de site van de belastingdienst hieronder gekopieerd (rvg) 

   In de volgende gevallen krijgt u in 2019 een vrijwilligersvergoeding: 

   
  • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent 22 jaar of ouder. 
   U krijgt een vergoeding van maximaal € 5,00 (2018: € 4,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar. 
   Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet. 

  • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent jonger dan 22 jaar.  
   U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 (2018: € 2,50) per uur, met een maximum van € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar. 
   Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet. 

  • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. 
   U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. 
   Dan mag de vergoeding maximaal € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet. 

  Het bestuur : In verband met deze regels is het belangrijk dat zaken zo vast te leggen, dat er geen sprake is van een gezagsverhouding, want is dat wel zo, dan legt de belastingdienst loonheffing op. Het is van belang om als er overeenkomsten getekend gaan worden, eerst overleg te plegen of deze fiscaal aanvaardbaar zijn, waardoor er geen risico gelopen wordt op naheffing door de belastingdienst. Geldt voor alle commissies. 

  Leo wil graag de overeenkomsten die al getekend zijn laten toetsen. Bert van Arnhem biedt aan dit te willen doen. 

  Leo vraagt hoe het staat met het pasjessysteem voor de kantine voor de vrijwilligers , is daar al over nagedacht? 

  De voorzitter: daar is het bestuur nog mee bezig. Hij constateert dat het vanavond een behoorlijk lange discussie is geweest, maar is blij dat overal over nagedacht wordt. Het zou mooi zijn als met de steun van Wil Lok een aantal zaken te realiseren zijn waardoor het fijn voetballen blijft bij FC Weesp. 

  Bij afwezigheid van Laura Koopmans wordt aan Leo Timmermans gevraagd een update te geven van de resultaten van de afgelopen periode. 

  Leo : er heerst binnen die commissie een positieve sfeer, maar helaas is de geplande tweede sessie nog niet geweest. De voortgang staat een beetje stil, het is heel veel werk om de nieuwe organisatiestructuur op poten te zetten. Er zou een driehoek komen van TC, JC en Senioren commissie, maar aan zijn deel daarvan is hij nog niet toegekomen door alle andere werkzaamheden. 

  Een paar positieve punten wil hij eruit pikken:  

  Jeugd:  geslaagd schoolvoetbal toernooi onder nieuwe leiding, het ouder/kind toernooi en het nieuwe Onder 13 en 14 toernooi dat door twee jonge trainers geweldig is georganiseerd. 

  Ook het finale-weekend van 22 en 23 juni was een mooi evenement. 

  Technische Commissie: de zondagochtend techniek trainingen onder leiding van Pascal Heije. Ruim 50 kinderen hebben deze trainingen gevolgd, voor € 20,00 voor 7 trainingen (voor leden). Het is positief ook wat inkomsten betreft,  het overschot  wil hij graag  gebruiken voor volgend seizoen. Ook het komende seizoen zullen deze trainingen weer doorgaan. 

  Ze zijn bij de KNVB geweest voor informatie. John Michielsen gaat een trainersopleiding volgen bij de KNVB. 

  Daarnaast is het nieuwe beleid “gelijke kansen jeugdvoetbal” redelijk succesvol gepresenteerd. Er ontstaat bij de ouders steeds meer begrip hiervoor. Doel is om voor ledenaanwas die we zo hard nodig hebben. Daar krijgen ze ook ondersteuning van de KNVB bij. 

  Nol Hoe gaat de jeugdcommissie om met het niet meer doorgaan van het jeugdvoetbalkamp?  

  Leo Dit onderdeel maakte deel uit van de portefeuille van Ben Schilder. René, de organisator heeft aangegeven dit jaar geen kamp meer te willen organiseren. Er wordt nog wel een poging gedaan om het wel door te laten gaan, met hulp van Pascal Heije. Maar of dat gaat lukken is niet duidelijk. 

  Leo verwacht dat er geen kamp zal komen. 

  Moniek van de  Loo ziet op de site van RB soccer kamp dat er wel een kamp op het programma staat, maar dan in de eerste week dat de scholen weer begonnen zijn. 

  Leo  Ook hierbij loop je door gebrek aan menskracht achter de feiten aan. 

  De voorzitter: Het bestuur is van plan om op korte termijn met de commissies om de tafel te gaan zitten. 

   

     5. Rondvraag.

   

  Leo heeft twee vragen: 

  1. Wie is er binnen het bestuur verantwoordelijk voor de jeugd?  De voorzitter: dit gaat het bestuur op korte termijn bespreken, dan kan gebeuren omdat er twee nieuwe bestuursleden bijgekomen zijn. 

  1. Wie is er binnen het bestuur verantwoordelijk voor de financiën ?  Hij wil met de financiële commissie in overleg en  wil zijn financiële input aanleveren en zou graag met de oud-penningmeester en een bestuurslid hierover overleg hebben. Het bestuur zoekt nog steeds naar een penningmeester anders ontstaat er een giga probleem. Leo blijft erbij dat het wenselijk is dat er een penningmeester komt. 

  Albert De Rabobank heeft geld beschikbaar via het Coöperatief fonds, hij roept iedereen op om met goede ideeën te komen waarvoor een bijdrage aan de Rabobank gevraagd kan worden. Het moet wel een eenmalig initiatief zijn. 

  Dan kan de club een verzoek voor een bijdrage indienen. 

  William De invoerdatum van het cashloos betalen is gesteld op 1 september. Volgens hem zou dat 31 augustus moeten zijn, want op die dag staat het eerste drukke voetbalprogramma weer op de agenda. 

  Moniek  zit in de nieuwe organisatie van het Schoolvoetbaltoernooi. Dit jaar is er voor het schoolvoetbal subsidie aangevraagd, maar dat bleek helaas te laat te zijn gebeurd. Deze commissie wil nu subsidie aanvragen voor een (permanente) speelactiviteit op het terrein buiten ( denk aan de interactieve voetbalmuur uit 2018) .  

  Dat willen zij graag dan permanent laten staan. Zij vraagt daarvoor hulp van het bestuur om dit idee uit te werken en zorgen voor een goede subsidieaanvraag met een hopelijk positief resultaat. De aanvraag moet vanuit het bestuur komen. Voorzitter: na het doen van voorwerk neem dan contact op met het bestuur voor samenwerking. 

  Peter biedt hierbij zijn hulp aan en zal dit begeleiden als contactpersoon. 

  Nol vraagt iedereen om na te denken over de bezetting van de kantine. Er stoppen veel van de vaste mensen die het vorig seizoen actief waren. De eisen: minimaal 16 jaar en een kleine vrijwilligersvergoeding is mogelijk.  

  Anouk : Maakt zich ook zorgen over de terugloop in ledenaantal en stelt voor tijdens het S&B feest met een kraam proberen leden te werven. Zij wil dat doen, maar heeft daar wel hulp bij nodig. Angelica Verrijzer biedt zich tijdens de vergadering aan. 

  Jan Detering: een groep vaste vrijwilligers van circa 12 man/vrouw komt dagelijks graag bij FC Weesp, zij hebben erg veel plezier met elkaar, lachen veel  en de groep  zorgt voor een goede sfeer, zo zou het door de hele vereniging moeten zijn en vraagt de aanwezigen dit ook zo te voelen: “een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd” 

  Erika sluit zich hierbij graag aan: Laura en zij zijn inmiddels gestart met de kick-off voor nieuwe leden. Die ervaren door  deze bijeenkomsten de vereniging als een warme club.  Vanavond was de sfeer niet altijd even goed, dat is helemaal niet erg, maar we zijn wel bezig om de nieuwe leden warm welkom te heten laten we met elkaar zorgen  voor een  positieve sfeer, zij dankt iedereen voor de inbreng en vraagt iedereen zich te realiseren dat we het voor en met elkaar doen. 

      6. Sluiting

   

  Onder hartelijke dankzegging voor alle inbreng sluit  de voorzitter om 21.5 uur de vergadering en biedt namens het bestuur een consumptie aan. 

   

  Weesp, 12 juli 2019 

  Rita van Gemert (notulist)

  Separaat: presentielijst/ lijst van afmeldingen