• Algemene ledenvergadering 24 maart 2021, aanvang 20.00 uur (online)

  Uitnodiging

  Graag nodigen we alle leden uit om deel te nemen aan onze Algemene Ledenvergadering. Deze zal online gehouden worden vanwege de Corona maatregelen. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden via dit formulier zodat we u de link naar de Teams omgeving kunnen toesturen. 

  Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag van de ledenvergadering d.d. 8 juli 2020
  3. Voordracht leden kascommissie en interim-bestuurslid
  4. Algemeen Jaarverslag 2019-2020*
  5. Financiële zaken: 
      a. Jaarrekening seizoen 2019-2020 en balans per 30 juni 2020
      b. Verslag kascommissie
      c. Decharge bestuur
      d. Financiële stand van zaken per 1 maart 2021
  6. Bestuur- en beleidzaken
  7. Vragen & sluiting

  *Het jaarverslag 2019-2020 kunt u hier bekijken. 

  Graag tot ziens tijdens de ALV! 

  Het Bestuur
  bestuur@fcweesp.nl

 • Verslag Algemene ledenvergadering 8 juli 2020

  Verslag Ledenvergadering(en) van 8 juli 2020

  De bijeenkomst op woensdag 8 juli jl. bestond uit twee delen en werd door 66 leden bijgewoond, terwijl 19 leden een bericht van verhindering hadden gestuurd. 

  Eerst werd de op 16 december 2019 afgebroken Najaarsvergadering voltooid. De vergadering is akkoord gegaan met de financiële verantwoording over seizoen 2018-2019. 

  Hierna werd de Voorjaarsvergadering 2020 gehouden. Deze begon met de bestuursverkiezingen: Helen van der Weij, Mathieu Oude Luttikhuis, Sasja Fransen en Ger Oosterhuis zijn bij acclamatie tot bestuurslid benoemd. 

  Het bestuur van FC Weesp wordt nu gevormd door :

  • Ron Anches, Voorzitter.
  • Rutger ter Hoeven, Secretaris.
  • Ger Oostermeijer, Penningmeester.
  • Leo Timmermans: Technische commissie en opleiding.
  • Sasja Fransen: Seniorenzaken.
  • Mathieu Oude Luttikhuis: Jeugdzaken en sponsoring.
  • Helen v.d. Weij: Vrouwen- en meisjesvoetbal en communicatie.

  Penningmeester Ger Oostermeijer presenteerde vervolgens de begroting voor 2020-2021. Deze werd met enkele kanttekeningen (o.a. over het lage netto kantineresultaat) ongewijzigd vastgesteld. Ook de, bijna ongewijzigde, contributietarieven werden vastgesteld. Er wordt momenteel gewerkt aan de financiële cijfers van seizoen 2019-2020, die in de najaarsvergadering 2020 gepresenteerd zullen worden. Wel maakte de penningmeester al duidelijk dat seizoen 2019-2020 een financieel zeer moeilijk seizoen is geweest, dat waarschijnlijk met een tekort zal worden afgesloten.

  Hierna gaven alle bestuursleden wat betreft hun eigen portefeuille een toelichting op waar we staan en waar we naartoe willen. 
  Het bestuur is verheugd dat inmiddels veel ondersteunende vrijwilligersfuncties zijn vervuld. Maar er is nog wel een aantal vacatures. Het bestuur roept mensen die een steentje willen bijdragen op om contact op te nemen.

  Via deze linkjes kunt u de details lezen:

  Tijdens de vergadering werden de oud-bestuursleden Bart Horseling, Koos Kappert en Peter de Keyzer bedankt voor hun inzet en de correcte overdracht. 
  En tot slot werd Jan Detering wegens zijn jarenlange verdiensten voor de club, benoemd tot erelid.

  De vergaderingen zijn gehouden in de volgens de coronaregels ingerichte kantine.

  Het Bestuur
  bestuur@fcweesp.nl