• Algemene Ledenvergadering 9 maart 2022

  Het bestuur nodigt alle leden, donateurs en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 maart, aanvang 20.00 uur. Tijdens de vergadering hebben de leden en de ouders van jeugdleden stemrecht (één stem per kind dat lid is). Wij zouden het op prijs stellen als iedereen zich van te voren aanmeldt via deze aanmeldings-link

  Voorlopige agenda: 

  1. Opening en mededelingen 
  2. Introductie Interim-Secretaris Arjan Soer 
  3. Vaststellen verslag van de afgelopen ledenvergadering
  4. Algemeen Jaarverslag 2020-2021
  5. Financieel jaarverslag 2020-2021:
   1. Jaarrekening seizoen 2020-2021 en balans per 30 juni 2021
   2. Verslag kascommissie
   3. Decharge bestuur
  6. Financiële zaken 
   1. Stand van zaken lopende seizoen
   2. Vooruitblik komend seizoen
  7. Vrijwilligersbeleid
  8. Update harmonisatie en verduurzaming
  9. Sociale veiligheid
  10. Rondvraag & sluiting.

   

  Het Bestuur