• Ledenvergadering

  ALGEMENE LEDENVERGADERING UITGESTELD
   
  De Algemene Ledenvergadering die op 15 april gehouden zou worden is vanwgee de coronacrisis uitgesteld.
  Info over de vergadering:
  Tijdens deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid over seizoen 2018-2019. Hierna wordt gestemd over toetreding van Ger Oostermeijer tot het bestuur en komen onder meer de huidige financiële stand van zaken en de begroting en contributietarieven voor het komend seizoen aan de orde.
  De complete agenda kunt u hieronder lezen. Daar vindt u ook de link naar het verslag van de van de Ledenvergadering van 16 december 2019. 

  Het Bestuur
  bestuur@fcweesp.nl
   
  Concept agenda Algemene Ledenvergadering van ???:
   
  Vervolg Najaarsvergadering:
  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag van de ledenvergadering d.d. 16 december 2019
  3. Financiële zaken:
      a. Jaarrekening seizoen 2018-2019
      b. Toelichting naheffing Belastingdienst
      c. Verslag kascommissie
      d. Decharge oude bestuur
  4. Rondvraag
  5. Sluiting
   
  Voorjaarsvergadering:
  1. Opening en mededelingen
  2. Bestuursverkiezing (kandidaat namens het bestuur: Ger Oostermeijer)
  3. Financiën
      a. Financiële stand van zaken lopend seizoen
      b. Invoeren voorheffing vrijwilligerstoeslag van €50 per seizoenshelft,
         conform art.15-7 van het Huishoudelijk Reglement

      c. Vaststelling nieuwe contributietarieven en -heffingsstructuur
  4. Bestuurs- en beleidszaken
      a. Gemeente-onderzoek naar toekomstige rol Stichting Chris Blüm
      b. Teamindelingsbeleid
      c. VOG-beleid
  5. Rondvraag
  6. Sluiting
   
  Toelichting agendapunt 1 Voorjaarsvergadering:
  Het bestuur draagt het huidige interim bestuurslid Ger Oostermeijer voor ter benoeming als bestuurslid. Conform artikel 12 de leden 2 en 3 van het Huishoudelijk Reglement bestaat de mogelijkheid voor stemgerechtigde leden tot kandidaatstelling. Hiertoe dient uiterlijk op 25 maart 2020 een aanmelding bij het bestuur plaats te vinden van de voorgestelde kandidaat, ondertekende  door tenminste vijf andere stemgerechtigde leden en vergezeld van een ondertekende bereidheidsverklaring van de betreffende kandidaat.