• Ledenvergadering

  De eerstvolgende ALV zal worden gehouden in November 2019.

  Dag-tijd en agenda zullen hier en in de nieuwsbrief en tevens via de e-mails in onze database worden bekend gemaakt.

   

  OPROEP ALGEMENE  LEDENVERGADERING

  Conform artikel 15 lid 2 van de statuten roept het bestuur van FC Weesp de leden bijeen voor een Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 8 juli om 20.00 uur op de clublocatie aan de Papelaan.

  AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement.
   Zie deze link voor het voorstel, dat ook via de Nieuwsbrief bekend gemaakt wordt.
  4. Goedkeuring begroting seizoen 2019-2020, inclusief contributies.
   Zie de concept-begroting en het contributievoorstel, die beide ook via de Nieuwsbrief bekend gemaakt worden.
  5. Voortgang implementatie nieuwe organisatiestructuur FC Weesp. Toelichting door Laura Koopmans
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

  Aangezien artikel 23 lid 3 van het Huishoudelijk reglement bepaalt dat een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement teminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen behoeft in een algemene vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is en dit zeker niet het geval zal zijn, zal na sluiting van de vergadering aansluitend een nieuwe algemene vergadering gehouden worden.

  Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan vervolgens met een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen genomen worden.