• Algemene Ledenvergadering 8 juli , aanvang 19.30 uur

   

  Beste leden, donateurs en ouders van jeugdleden,

  Wilt u weten hoe FC Weesp er voor staat en meepraten over de toekomst van FC Weesp? Kom dan op 8 juli a.s. naar onze Algemene Ledenvergadering!
  Het bestuur nodigt graag alle leden en ouders van jeugdleden voor deze vergadering uit. Ook onze donateurs zijn zeer welkom, zij hebben tijdens de vergadering echter geen stemrecht.

  De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op:

  woensdag 8 juli, aanvang 19.30 uur


  Op deze vergadering worden de onderwerpen behandeld die niet aan bod kwamen op de geschorste vergadering van 16 december 2019, aangevuld met de (geactualiseerde) agendapunten van de wegens de coronacrisis uitgestelde vergadering van 15 april 2020.

  Tijdens deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid over seizoen 2018-2019.

  Hierna wordt gestemd over toetreding tot het bestuur van vier kandidaten: Ger Oostermeijer, Sasja Fransen, Mathieu Oude Luttikhuis en Helen van der Weij.

  Tenslotte zal het bestuur toelichting geven over de huidige financiële stand van zaken, de begroting en contributietarieven voor het komend seizoen 2020-2021, en op het gevoerde beleid in 2020 en de speerpunten van het beleid voor de komende seizoenen.

  De agenda kunt u hieronder lezen.

  Via deze linkjes kunt u de stukken bekijken:

  het verslag van de van de Ledenvergadering van 16 december 2019
  het Jaarverslag 2018/19
  de contributietarieven 2020/21
  de begroting 2020/21

  Opmerking: de vergadering wordt in principe in de kantine gehouden, waarbij de coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, in acht worden genomen. Mocht het vanwege de opkomst nodig zijn, dat wordt eventueel uitgeweken naar buiten.

  Bestuur FC Weesp

  AGENDA

  Deel 1: vervolg Vergadering 16 december 2019:
  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag van de ledenvergadering d.d. 16 december 2019
  3. Financiële zaken: zie Jaarverslag-2018-2019
  a. Jaarrekening seizoen 2018-2019
  b. Toelichting naheffing Belastingdienst
  c. Verslag kascommissie
  d. Decharge oude bestuur
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

  Deel 2: Voorjaarsvergadering 2020:
  1. Opening en mededelingen
  2. Bestuursverkiezing
  (kandidaten namens het bestuur: Ger Oostermeijer, Sasja Fransen,
  Mathieu Oude Luttikhuis en Helen van der Weij)
  3. Financiën
  a. Financiële stand van zaken lopend seizoen
  b. Vaststellen contributietarieven en -heffingsstructuur 2020-2021
  c. Vaststellen begroting 2020-2021
  4. Bestuurs- en beleidszaken
  Alle bestuursleden geven een toelichting op de stand van zaken.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting


  Toelichting agendapunt Bestuursverkiezing:
  Het bestuur draagt deze kandidaten voor ter benoeming als bestuurslid:
  • Ger Oostermeijer (Penningmeester)
  • Sasja Fransen (Seniorenzaken)
  • Mathieu Oude Luttikhuis (Jeugdzaken)
  • Helen van der Weij (Vrouwenvoetbal)
  Conform artikel 12 de leden 2 en 3 van het Huishoudelijk Reglement bestaat de mogelijkheid voor stemgerechtigde leden tot (tegen) kandidaatstelling. Hiertoe dient uiterlijk op 23 juni 2020 een aanmelding bij het bestuur plaats te vinden van de voorgestelde kandidaat, ondertekend door tenminste vijf andere stemgerechtigde leden en vergezeld van een ondertekende bereidheidsverklaring van de betreffende kandidaat.