• Ledenvergadering

  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering maandag 4 maart 2019

  Het bestuur van FC Weesp nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 4 maart a.s., aanvang 20.00 uur in de kantine van FC Weesp. Jeugdleden kunnen vertegenwoordigd worden door hun ouders. 

  Agenda:

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Vaststelling verslag ALV dd 23 april 2018

  4. a. Jaarrekening seizoen 2017-2018 en balans 30 juni 2018
   b. Begroting 2018-2019
   c. Stand van zaken seizoen 2019-2020

  1. Bestuur- en beleidszaken
   o.a. nieuwe organisatiestructuur

  2. Rondvraag

  3. Sluiting

   Gedrukte kopieën van de jaarcijfers zijn verkrijgbaarin de infokamer.

  Kort verslag Voorjaarsledenvergadering 23 april 2018

  Op maandag 23 april is de voorjaarsledenvergadering gehouden. Het bestuur heeft inzicht gegeven in de financiële situatie en de contributietarieven en de begroting voor het nieuwe seizoen zijn vastgesteld. 
  Mede door een contributieverhoging voor spelende leden is de begroting sluitend.

  Contributietarieven

  De tarieven voor alle spelende leden gaat met 5% omhoog (1% betreft de reguliere verhoging conform de consumenten prijsindex (CPI) en 4% aanvullend).
  De tarieven voor niet-spelende leden en donateurs gaan alleen met 1% (CPI) omhoog.

  Bekijk hier de begroting en de nieuwe contributietarieven

  Agenda 23 april 2018

  • Opening
  • Mededelingen
  • Vaststellen verslag ALV najaar
  • Financiën
   -
   stand van zaken lopende seizoen 2017-2018
   -
   Vaststellen begroting en contributie nieuwe seizoen 2018-2019
  • Bestuur en beleidszaken
  • Rondvraag
  • Sluiting

   

  Algemene Ledenvergadering maandag 20 november 2017

  De laatste ledenvergadering dateert van 21 november 2016. In het voorjaar van 2017 is dit keer geen ledenvergadering gehouden.
  De jaarvergadering over seizoen 2016-2017 wordt gehouden op maandag 20 november 2017, aanvang 20.00 uur in de kantine.
  Alle leden zijn welkom op deze vergadering. Jeugdleden kunnen vertegenwoordigd worden voor hun ouder(s).

  AGENDA

   1. Opening en mededelingen
   2. Vaststellen verslag ALV van 21 november 2016
   3. Bestuursverkiezing*)
    Volgens rooster aftredend:
    a) Arjan Geertsma, niet herkiesbaar
        Het bestuur stelt voor Oscar Phielix in de vacature Geertsma te benoemen
    b) Bart Horseling, herkiesbaar
    c) Koos Kappert, herkiesbaar
   4.  Financieel jaarverslag 2016-2017 en begroting 2017-2018
   5. Algemeen jaarverslag 2016-2017
   6. Rondvraag
   7. Sluiting

   

  *) Bestuursverkiezing

  Conform het Huishoudelijk reglement kunnen bij het punt bestuursverkiezing tegenkandidaten worden gesteld. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij het bestuur te worden aangemeld, tenminste ondertekend door vijf andere stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidverklaring van de desbetreffende kandidaat, al dan niet onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

  Verslag Algemene Ledenvergadering maandag 21 november 2016

  Het is teleurstellend dat op de Algemene Ledenvergadering, waar het beleid besproken wordt en waar de financiën verdeeld worden, zo weinig spelers en ouders van jeugdleden komen opdagen om mee te praten.
  De Algemene Ledenvergadering is wettelijk verplicht. Ook al tonen de leden geen interesse, de jaarvergadering moet gehouden worden. Maar het bestuur gaat wel nadenken over een andere opzet, om ouders en spelers toch te motiveren om deel te nemen aan de beleidsvorming en besluitvorming.

  Tijdens de vergadering gaf Ben Schilder een toelichting op het gevoerde en te voeren jeugdbeleid en werden penningmeester Peter de Keyzer en bestuurslid Jeugdzaken Ben Schilder herbenoemd in hun functie.
  De resulaatrekening over het afgelopten seizoen werd door de vergadering geaccordeerd. Evenals de begroting voor 2016-2017. Deze sluit met een tekort: de vereniging moet alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat we dit seizoen met een tekort moeten afsluiten. Het bestuur besteedt momenteel extra aandacht aan de inkomstenkant, de sponsoring, de kantine en het verhuren van de accommodatie en bekijkt waar bezuinigd kan worden. Ten aanzien van sponsoring doet het bestuur een beroep op alle leden. Gelukkig trekt het aantal mini's en kabouters weer aan, maar de werving van nieuwe leden moet een hogere prioriteit krijgen.
  Meer weten? Lees dan:

  Verslag Voorjaarsledenvergadering op maandag 20 juni 2016

  Op maandag 20 juni is de voorjaars-ledenvergadering gehouden. Met de aanwezige circa 50 leden zijn de financiële situatie en andere beleidszaken besproken. De vergadering heeft de begroting en contributietarieven voor 2016-2017 vastgesteld.
  Ook zijn de eerste resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder spelers en ouders gepresenteerd.
  Bekijk het korte verslag en de onderzoeksrapportage.

  Verslag Algemene Ledenvergadering 23 nov 2015 en Jaarverslag 2014/15

  In aanwezigheid van een kleine, maar zeer betrokken groep leden zijn de financiële cijfers van seizoen 2014-2015 besproken. Het boekjaar 2014-2015 is met een verlies van 4.657 euro afgesloten.  De voornaamste oorzaak hiervan is de teruggang in de kantineopbrengst. De situatie voor 2015-2016 is rooskleuriger vanwege (deels eenmalige) inkomsten uit verhuur van de accommodatie.

  Lees het korte verslag van de vergadering en bekijk voor meer informatie het uitgebreide Jaarverslag 2014-2015.

  Verslag Voorjaars Ledenvergadering van 15 juni 2015

  Op maandag 15 juni is de Voorjaars Ledenvergadering gehouden. Tijdens de vergadering heeft het bestuur een aantal lopende beleidszaken toegelicht en zijn de begroting en de contributietarieven voor seizoen 2015-2016 vastgesteld. Lees het korte verslag.