• Beleid Sociale Veiligheid

  FC Weesp vindt de sociale veiligheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers van het grootste belang. Alleen door duidelijke richtlijnen te scheppen en communiceren, de naleving hiervan te bewaken, en met z'n allen samen te werken kunnen wij een veilige omgeving voor iedereen waarborgen. FC Weesp roept iedereen op ten allen tijde respect te tonen voor elkaar, en voor elkaars grenzen. 

  Basiseisen:

  • Alle trainers en begeleiders die met jeugd tot en met 17 jaar of andere kwetsbare groepen werken, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  • Alle trainers en begeleiders ondertekenen de gedragscode sociale veiligheid

  • We hebben een interne en externe vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld

  • Alle trainers en begeleiders dienen ten allen tijde het 4-ogen-principe te respecteren

  Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt is voor iedereen die te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag en hier anoniem met iemand over wil praten. 

  • Vertrouwenspersoon (Versa Welzijn): Lisette - 06-82268771 (ook whatsapp)

  Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

  Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een taak of functie. FC Weesp laat het “belast zijn met de zorg voor minderjarigen” toetsen. De geldigheid van de VOG is voor FC Weesp vastgesteld op maximaal 3 jaar. 

  Gedragscode Sociale Veiligheid (GSV)

  De Gedragscode Sociale Veiligheid bevat 13 gedragsregels, welke zijn afgeleid van de gedragscode van NOC*NSF.

  Voor wie geldt de VOG / GSV verplichting? 

  Vrijwilligers en medewerkers die werken met minderjarigen: vaste trainers, coaches, teamleiders, leeftijdscoördinatoren, bestuursleden, vaste kantine-medewerkers en leden van de (technische) jeugdcommissies.  

  Maatregelen

  Indien een vrijwilliger of medewerker niet binnen de redelijke termijn van 6 weken na het indienen van de aanvraag de VOG en GSV inlevert, dan zal de VOG-coördinator (vog@fcweesp.nl) het bestuur hierover informeren. Het bestuur zal de vrijwilliger vragen de VOG en GSV alsnog binnen een week ter beschikking te stellen. Indien dit wederom niet gebeurt zal de vrijwilliger zijn/haar functie niet meer mogen uitvoeren. De genomen maatregel wordt gecommuniceerd naar de bestuursleden en eventueel de coördinator waaronder de vrijwilliger heeft gefunctioneerd. Er vinden geen andere maatregelen plaats dan het beëindigen van de rol als vrijwilliger.

  Contact & verdere informatie 

  Wilt u meer weten, of overleggen over uw specifieke situatie als u bijvoorbeeld geen VOG kan aanvragen en daarover in vertrouwen wil overleggen, email dan naar vog@fcweesp.nl